Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */swext/mediawiki/help.po
Translation file nn/swext/mediawiki/help.po
Committed changes a month ago
OpenDocument and especially LibreOffice represent tables that have joined cells that span rows as tables with nested tables. In contrast, the wiki model of table is to declare column and row spans for such joined cells.
OpenDocument, og spesielt LibreOffice, kan bruka tabellar med samanslåtte celler som går over fleire rader. Dette vert gjort ved hjelp av nøysta tabellar. Dette i motsetning til Wiki-ar, som brukar HTML-funksjonen «span» til dette.
a month ago
Committed changes 6 months ago
Irrespective of custom table styles for border and background, a table is always exported as “prettytable,” which renders in the wiki engine with simple borders and bold header.
Uansett kva for eigendefinerttilpassa tabellstil som vert brukt for kantar og bakgrunnar, vert tabellar alltid eksporterte som «prettytable», som er ein tabell med enkle kantlinjer og halvfeit overskrift.
6 months ago
Images cannot be exported by a transformation producing a single file of wiki text. However, if the image is already uploaded to the target wiki domain (e. g., Wikimedia Commons), then the transformation produces a valid image tag that includes the image. Image captions are also supported.
Bilete kan ikkje eksporterast, sidan overføringa berre brukar éi enkelt tekstfil. Men dersom biletet allereie ligg på målwikien (t.d. Wikimedia Commons), vert det laga ein gyldig bilettagg, slik at ein kan brukea biletet. Bilettekstar er òg støtta.
6 months ago
Write the content of the wiki page. You can use formatting such as text formats, headings, footnotes, and more. See the <link href="com.sun.wiki-publisher/wikiformats.xhp">list of supported formats</link>.
Skriv innhaldet på wikisida. Du kan brukea formateringar som tekstformat, overskrifter, fotnotar, og meir. Les <link href="com.sun.wiki-publisher/wikiformats.xhp">liste over støtta format</link>.
6 months ago
Before you use the Wiki Publisher, ensure that %PRODUCTNAME uses a Java Runtime Environment (JRE). To check the status of the JRE, choose <item type="menuitem">Tools - Options - %PRODUCTNAME - Advanced</item>. Ensure that “Use a Java runtime environment” is checked and that a Java runtime folder is selected in the big listbox. If no JRE was activated, then activate a JRE of version 1.4 or later and restart %PRODUCTNAME.
Før du brukar Wiki Publisher må du forsikra deg om at %PRODUCTNAME brukar Java Runtime Environment (JRE). For å kontrollera status for JRE, går du inn på <item type="menuitem">Verktøy → Innstillingar → %PRODUCTNAME → Avansert </item>. Sjå etter at det er merkat av for «Bruk Java køyremiljø» og at det er merkat av for ei JRE-mappe i listeboksen. Dersom ingen JRE er aktivert, må du aktiveraslått på, må du slå på JRE versjon 1.4 eller høgare og starta %PRODUCTNAME på nytt.
6 months ago
Committed changes 7 months ago
OpenDocument and especially LibreOffice represent tables that have joined cells that span rows as tables with nested tables. In contrast, the wiki model of table is to declare column and row spans for such joined cells.
OpenDocument, og spesielt LibreOffice, kan bruka tabellar med samanslåtte celler som går over fleire rader. Dette vert gjort ved hjelp av nøsta tabellar. Dette i motsetning til Wiki-ar, som brukar HTML-funksjonen «span» til dette.
7 months ago
Committed changes 8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 89 1,467 10,083
Translated 100% 89 1,467 10,083
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 4% 4 42 342

Last activity

Last change Dec. 16, 2020, 5:05 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity