Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */swext/mediawiki/help.po
Translation file lv/swext/mediawiki/help.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpLatvian

Committed changes 3 months ago
A paragraph style with a fixed-width font is transformed as pre-formatted text. Pre-formatted text is shown on the wiki with a border around the text.
Rindkopas stils ar fiksēta platuma fontu tiks pārveidots par pre-iepriekš formatētu tekstu. Pre-Iepriekš formatēts teksts tiks attēlots uz viki ar malu ap tekstu.
3 months ago
Pre-formatted text
Pre-Iepriekš formatēts teksts
3 months ago
The character set of the transformation result is fixed to UTF-8. Depending on your system, this might not be the default character set. This might cause “special characters” to look broken when viewed with default settings. However, you can switch your editor to UTF-8 encoding to fix this. If your editor does not support switching the encoding, you can display the result of the transformation in the Firefox browser and switch the encoding to UTF-8 there. Now, you can copy and paste the transformation result to your program of choice.
Pārveidošanas rezultātā izmantota tiks UTF-8 rakstzīmju kopa Atkarībā no jūsu sistēmas, šī varētu nebūt noklusējuma rakstzīmju kopa. Tas varētu likt “īpašām rakstzīmēm” izskatīties salauztām, ja dokumentu apskata ar noklusējuma iestatījumiem. Taču jūs varat pārslēgt savu redaktoru uz UTF-8 kodējumu, lai to salabotu. Ja jūsu redaktors neatbalsta kodējuma pārslēgšanu, jūs varat apskatīties pārveidojumu Firefox pārlūkā un tur nomainīt kodējumu uz UTF-8. Tagad jūs varat izgriezkopēt un ielīmēt pārveidošanas rezultātu savā programmā.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpLatvian

Committed changes 5 months ago
Before you use the Wiki Publisher, ensure that %PRODUCTNAME uses a Java Runtime Environment (JRE). To check the status of the JRE, choose <item type="menuitem">Tools - Options - %PRODUCTNAME - Advanced</item>. Ensure that “Use a Java runtime environment” is checked and that a Java runtime folder is selected in the big listbox. If no JRE was activated, then activate a JRE of version 1.4 or later and restart %PRODUCTNAME.
Pirms Wiki Publisher lietošanas, pārliecinieties, ka %PRODUCTNAME izmanto Java Runtime Environment (JRE) Lai pārbaudītu JRE statusu, izvēlieties <item type="menuitem">Rīki - Opcijas - %PRODUCTNAME - Paplašināti</item>. Pārliecinieties, ka rūtiņa "Lietot Java runtime environment" ir atzīmēta un, ka Java runtime mape ir izvēlēta lielajā saraksta lodziņā. Ja neviens JRE nav aktivizēts, aktivizējiet JRE versiju 1.4 vai jaunāku un pārstartējiet %PRODUCTNAME.
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpLatvian

Committed changes 6 months ago
<ahelp hid=".">Choose <item type="menuitem">File - Send - To MediaWiki</item> to upload the current Writer document to a MediaWiki server.</ahelp>
<ahelp hid=".">Izvēlieties <item type="menuitem">Datne - Sūtīt - Uz MediaWiki</item>, lai augšupielādētu tekošpašreizējo Writer dokumentu uz MediaWiki servera.</ahelp>
6 months ago
New contributor 6 months ago
Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 89 1,467 10,083
Translated 100% 89 1,467 10,083
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 4% 4 52 376

Last activity

Last change Sept. 20, 2020, 12:13 p.m.
Last author Ingmārs Dīriņš

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity