Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */swext/mediawiki/help.po
Translation file fy/swext/mediawiki/help.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpFrisian

Committed changes a year ago
The OpenDocument format used by Writer and the MediaWiki format are quite different. Only a subset of all features can be transformed from one format to the other.
De OpenDocument opmaakyndieling dy brûkt wurdt troch Writer en de WikiMedia yndieling binne hiel oars. Allinne in dielsammeling fan alle mooglikheden kinne transformearre wurde fan de iene nei de oare yndieling .
a year ago
Write the content of the wiki page. You can use formatting such as text formats, headings, footnotes, and more. See the <link href="com.sun.wiki-publisher/wikiformats.xhp">list of supported formats</link>.
Skriuw de ynhâld fan de Wiki side. Jo kinne opmaakyndieling brûke lykas tekst yndieling, kopteksten, fuotnoaten en mear. Sjoch de list mei <link href="com.sun.wiki-publisher/wikiformats.xhp">stipe yndielingen</link>.
a year ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpFrisian

Committed changes a year ago
Apply a heading paragraph style to the headings in your Writer document. The wiki will show the heading styles of the same outline level, formatted as defined by the wiki engine.
In alinea opmaakyndieling styl tapasse foar koppen yn jo Writer dokumint. De wiki sil de kop stilen deselde oersicht nivo sjen litte, opmakke lykas oanjûn troch de wiki ynstellingen.
a year ago
The OpenDocument format used by Writer and the MediaWiki format are quite different. Only a subset of all features can be transformed from one format to the other.
De OpenDocument opmaak dy brûkt wurdt troch Writer en de WikiMedia opmaakyndieling binne hiel oars. Allinne in dielsammeling fan alle mooglikheden kinne transformearre wurde fan de iene nei de oare opmaakyndieling .
a year ago
The following list gives an overview of the text formats that the Wiki Publisher can upload to the wiki server.
De folgjende list jout in oersicht fan de tekst opmaakyndieling dy de Wiki Publisher oplade kin net de wiki tsjinner.
a year ago
MediaWiki Formats
OpmaakYndieling foar MediaWiki
a year ago
MediaWiki Formats
OpmaakYndieling foar MediaWiki
a year ago
Write the content of the wiki page. You can use formatting such as text formats, headings, footnotes, and more. See the <link href="com.sun.wiki-publisher/wikiformats.xhp">list of supported formats</link>.
Skriuw de ynhâld fan de Wiki side. Jo kinne opmaak brûke lykas tekst opmaakyndieling, kopteksten, fuotnoaten en mear. Sjoch de list mei <link href="com.sun.wiki-publisher/wikiformats.xhp">stipe opmakkyndielingen</link>.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 89 1,467 10,083
Translated 100% 89 1,467 10,083
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 1 3 24

Last activity

Last change March 8, 2020, 10:38 a.m.
Last author Berend Ytsma

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity