Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */swext/mediawiki/help.po
Translation file ca/swext/mediawiki/help.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpCatalan

Committed changes 5 months ago
Character styles modify the appearance of parts of a paragraph. The transformation supports bold, italics, bold/italics, subscript and superscript. All fixed-width fonts are transformed into the wiki typewriter style.
Els estils de caràcter modifiquen l'aparença de parts d'un paràgraf. La transformació permet l'ús de negreta, cursiva, negreta i cursiva a la vegada, subíndex i superíndex. Tots els tipus de lletrales lletres tipogràfiques d'amplada fixa es transformen en l'estil mecanografiat de la wiki.
5 months ago
A paragraph style with a fixed-width font is transformed as pre-formatted text. Pre-formatted text is shown on the wiki with a border around the text.
Un estil de paràgraf amb un tipus de lletra lletra tipogràfica d'amplada fixa es transforma en text preformatat. A la wiki, el text preformatat es mostra amb una vora al voltant del text.
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpCatalan

Committed changes 6 months ago
The character set of the transformation result is fixed to UTF-8. Depending on your system, this might not be the default character set. This might cause “special characters” to look broken when viewed with default settings. However, you can switch your editor to UTF-8 encoding to fix this. If your editor does not support switching the encoding, you can display the result of the transformation in the Firefox browser and switch the encoding to UTF-8 there. Now, you can copy and paste the transformation result to your program of choice.
El joc de caràcters del resultat de la transformació està fixat a UTF-8. Segons el sistema, pot ser que aquest no sigui el joc de caràcters per defecte. Això podria provocar que certs «caràcters especials» es mostrin incorrectament en visualitzar-los amb la configuració per defecte. Malgrat això, podeu canviar la codificació de l'editor a UTF-8 per a solucionar-ho. Si l'editor no permet canviar la codificació, podeu mostrar el resultat de la transformació en el navegador Firefox i canviar la codificació a UTF-8 allà. Llavors, talleu i enganxeu el resultat de la transformació al programa que vulgueu.
6 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpCatalan

Committed changes 8 months ago
System Requirements
Requerimenisits del sistema
8 months ago
Irrespective of custom table styles for border and background, a table is always exported as “prettytable,” which renders in the wiki engine with simple borders and bold header.
Independentment dels estils de taula personalitzats per a les vores i el fons, una taula ds'exporta sempre com a «prettytable», que es mostra en el motor de la wiki com a una taula amb vores simples i capçalera en negreta.
8 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / swext/mediawiki/helpCatalan

Committed changes 9 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Enable to store your password between sessions. The master password must be enabled; see <item type="menuitem">Tools - Options - %PRODUCTNAME - Security</item>.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Habiliteu-hoActiveu l'opció per a emmagatzemar la vostra contrasenya entre sessions. Cal habilitar prèviament la contrasenya mestra,; vegeu <item type="menuitem">Eines ▸ Opcions ▸ %PRODUCTNAME ▸ Seguretat</item>.</ahelp>
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 89 1,467 10,083
Translated 100% 89 1,467 10,083
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 3 7 180

Last activity

Last change Oct. 27, 2020, 7:53 a.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity