Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */readlicense_oo/docs.po
Translation file ca/readlicense_oo/docs.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / readlicense_oo/docsCatalan

Committed changes 5 months ago
File locking is enabled by default in ${PRODUCTNAME}. On a network that uses the Network File System protocol (NFS), the locking daemon for NFS clients must be active. To disable file locking, edit the <tt>soffice</tt> script and change the line "<tt>export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>" to "<tt># export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>". If you disable file locking, the write access of a document is not restricted to the user who first opens the document.
El bloqueigcatge de fitxers està activat per defecte al ${PRODUCTNAME}. En una xarxa que utilitza el protocol NFS (Network File System), el dimoni de bloqueig per als clients NFS ha d'estar actiu. Per a desactivar el bloqueigcatge de fitxers, editeu l'script <tt>soffice</tt> i canvieu la línia «<tt>export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>» per «<tt># export SAL_ENABLE_FILE_LOCKING</tt>». Si desactiveu el bloqueigcatge de fitxers, l'accés d'escriptura d'un document no està restringit al primer usuari que obri el document.
5 months ago
File Locking
Bloqueigcatge de fitxers
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / readlicense_oo/docsCatalan

Committed changes 6 months ago
Alternatively, you can use the 'install' script, located in the toplevel directory of this archive to perform an installation as a user. The script will set up ${PRODUCTNAME} to have its own profile for this installation, separated from your normal ${PRODUCTNAME} profile. Note that this will not install the system integration parts such as desktop menu items and desktop MIME type registrations.
Alternativament, podeu usar l'script «install» ubicat al nivell superior del directori d'aquest arxiu per a fer una instal·lació com a usuari. L'script configurarà el ${PRODUCTNAME} per a tenir el seu propi perfil, separat del perfil normal del ${PRODUCTNAME}. Noteu que això no instal·larà la integració amb el sistema operatiu, com ara els elements del menú d'escriptori o els registres del tipus MIME.
6 months ago
To enable touchpad scrolling, add the following lines to the "<tt>C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.ini</tt>" configuration file, and restart your computer:
Per a habilitar el desplaçament amb el ratolí tàctil, afegiu les línies següents al fitxer de configuració "<tt>C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.ini</tt>" i reinicieu l'ordinador:
6 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / readlicense_oo/docsCatalan

Committed changes 7 months ago
As a general rule, you are recommended to install ${PRODUCTNAME} via the installation methods recommended by your particular Linux distribution (such as the Ubuntu Software Center, in the case of Ubuntu Linux). This is because it is usually the simplest way to obtain an installation that is optimally integrated into your system. Indeed, ${PRODUCTNAME} may well be already installed by default when you originally install your Linux operating system.
Com a norma general, recomanem instal·lar el ${PRODUCTNAME} a través del mètode d'instal·lació recomanat per la vostra distribució (com l'Ubuntu Software Centerel Centre de programari de l'Ubuntu en el cas d'Ubuntu Linux). Això és així perquè és la manera més simple d'obtenir una instal·lació perfectament integrada en el vostre sistema. De fet, és molt possible que el ${PRODUCTNAME} s'instal·li per defecte en el moment d'instal·lar el vostre sistema operatiu Linux.
7 months ago
You can use this copy of ${PRODUCTNAME} free of charge because individual contributors and corporate sponsors have designed, developed, tested, translated, documented, supported, marketed, and helped in many other ways to make ${PRODUCTNAME} what it is today - the world's leading Open Source productivity software for home and office.
Podeu utilitzar aquesta còpia del ${PRODUCTNAME} gratuïtament perquè col·laboradors individuals i patrocinadors corporatius han dissenyat, desenvolupat, provat, traduït, documentat, mantingut, promocionat i ajudat de moltes altres maneres per a fer del ${PRODUCTNAME} allò que és avui: el líder mundial en programari lliure ofimàtic per a usuaris domèstics i d'oficina.
7 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / readlicense_oo/docsCatalan

Committed changes 8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 103 2,400 17,323
Translated 100% 103 2,400 17,323
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 4 18

Last activity

Last change Nov. 9, 2020, 9:43 a.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity