Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Translation file pl/instsetoo_native/inc_openoffice/windows/msi_languages.po
Committed changes 4 months ago
[ProductName] will be installed with the default components, including user interface languages and spelling dictionaries matching your current language settings.
[ProductName] zostanie zainstalowany z domyślnymi komponentami, włączając w to język interfejsu użytkownika i słowniki poprawnej pisowni dopasowane do tTwoich obecnych ustawień języka.
4 months ago
Committed changes 7 months ago
Enter the network location or click Change to browse to a location. Click Install to create a server image of [ProductName] at the specified network location or click Cancel to exit the wizard.
Wpiszrowadź ścieżkę sieciową lub kliknij przycisk Zmień, aby odnaleźć ścieżkę. Kliknij przycisk Instaluj, aby utworzyć obraz sieciowy [ProductName] w podanej ścieżce lub kliknij przycisk Anuluj, aby opuścić kreator.
7 months ago
Committed changes 9 months ago
Property: [1], Signature: [2]
Właściwsność: [1], SygnaturaPodpis: [2]
9 months ago
Committed changes a year ago
Please wait while the Installation Wizard uninstalls [ProductName]. This may take several minutes.
Proszę poczekać, aż kreator usunie [ProductName]. Może to potrwać kilka minut.
a year ago
Please wait while the Installation Wizard installs [ProductName]. This may take several minutes.
Proszę poczekać, aż kreator zainstaluje [ProductName]. Może to potrwać kilka minut.
a year ago
Committed changes a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 558 4,419 28,514
Translated 100% 558 4,419 28,514
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 10 19 145

Last activity

Last change Dec. 6, 2020, 3:54 p.m.
Last author Adam Rak

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity