User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / dbaccess/messagesAlbanian

Committed changes 12 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / dbaccess/messagesAlbanian

Committed changes 12 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice UI – 6.3 / dbaccess/messagesAlbanian

Committed changes 12 months ago
Default: 389
E parazgjedhur: 330689
a year ago
New contributor a year ago
No type information could be retrieved from the database.
The table design mode is not available for this data source.
Asnjë informacion tip nuk mund të merret nga baza e të dhënave.

Mënyra e hartimit të tabelës nuk është e disponueshme për këtë burim të dhënash.
a year ago
Error while saving the table design
Gabim gjatë ruajtjes së modelit të tabelës
a year ago
No primary key
Asnjë çelës kryesor
a year ago
Before you can edit the indexes of a table, you have to save it.
Do you want to save the changes now?
Para se të redaktoni indekset e një tabele, duhet ta ruani atë.

A doni të ruani ndryshimet tani?
a year ago
The table filter could not be adjusted because the data source has been deleted.
Filtri i tabelës nuk mund të rregullohej sepse burimi i të dhënave është fshirë.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 813 4,552 27,704
Translated 60% 495 2,186 12,954
Needs editing 14% 119 273 1,791
Failing checks 0% 4 16 96

Last activity

Last change Dec. 28, 2019, 5:19 a.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity