Translation status

2,138 Strings 94% Translate
30,310 Words 92%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 429 6,500 38 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 372 5,224 22 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 8 64 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 277 7,429 22 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 248 5,763 21 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 85 2,318 17 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 142 2,299 2 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 106 1,003 27 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 48 231 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 670 7,782 207 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 249 3,708 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 159 4 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 353 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 1,528 22,074 61 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 32 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 43 1,122 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 1,126 16,543 85 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 4 187 4 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 6 26 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 12 391 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 6 203 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 293 2,266 32 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 10 84 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 14 434 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 214 3,638 44 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 81 1,980 5 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 19 222 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/guideCatalan

Committed changes a month ago
To quickly open all input fields in a document for editing, press Ctrl+Shift+F9.
Per a obrir ràpidament tots els camps d'entrada d'un document per a editar-los, premeu Ctrl+Maj+F9.
a month ago
To edit the formula, double-click the field in the document.
Per a editar la fórmula, feu doble clic al camp del document.
a month ago
Committed changes a month ago
You can also use the commands on the <link href="text/swriter/main0206.xhp" name="Numbering Object Bar">Bullets and Numbering</link> toolbar to edit a numbered or bulleted list. To change the numbering or bullet format, click the <emph>Bullets and Numbering</emph> icon.
També podeu utilitzar les ordres de la barra d'eines <link href="text/swriter/main0206.xhp" name="Barra d'objectes de numeració">Pics i numeració</link> per a editar una llista numerada o amb pics. Per a canviar el format dels pics o de la numeració, feu clic a la icona <emph>Pics i numeració</emph>.
a month ago
To edit the properties of the text area for footnotes or endnotes, choose <emph>Format - Page</emph>, and then click the <link href="text/swriter/01/05040600.xhp" name="Footnote"><emph>Footnote</emph></link> tab.
Per a editar les propietats de l'àrea de text per a les notes al peu o les notes finals, trieu <emph> Format - Pàgina</emph> i feu clic a la pestanya <link href="text/swriter/01/05040600.xhp" name="Nota al peu"><emph>Nota al peu</emph></link>.
a month ago
To edit the text of a footnote or endnote, click in the note, or click the anchor for the note in the text.
Per a editar el text d'una nota al peu o una nota final, feu clic a la nota o a l'àncora de la nota en el text.
a month ago
To edit a frame, select the frame, right-click, and then choose a formatting option. You can also right-click the selected frame, and choose <emph>Frame</emph>.
Per a editar un marc seleccioneu-lo, feu-hi doble clic i trieu una opció de formatació. També podeu fer clic amb el botó dret al marc seleccionat i triar <emph>Marc</emph>.
a month ago
You can resize and move the chart in the text document as you would any object. To edit the chart data, double-click the chart.
Podeu redimensionar i moure el diagrama en el document de text tal com ho faríeu amb qualsevol objecte. Per a editar-ne les dades, feu doble clic al diagrama.
a month ago
To Edit a Master Document
Per a editar un document mestre
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,138 30,310 253,651
Translated 94% 2,031 28,112 233,331
Needs editing 1% 25 561 5,563
Failing check 1% 24 381 4,962

Last activity

Last change Oct. 21, 2020, 2:33 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year