Resource update a month ago
Resource update a month ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/01Bulgarian

Committed changes 4 months ago
<variable id="reftext"><ahelp hid=".">This is where you insert the references or referenced fields into the current document. References are referenced fields within the same document or within sub-documents of a master document.</ahelp></variable>
<variable id="reftext"><ahelp hid=".">От тук се вмъкват обръщенияпрепратки или полета за обръщения в текущия документ. Обръщенията са полета за обръщс местоназначения за препратки в текущия документ. Препратките са полета местоназначения в същия документ или във под документи на главения документ.</ahelp></variable>
4 months ago
If you want to change the actual page number and not the displayed number, do not use the <emph>Offset</emph> value. To change page numbers, read the <link href="text/swriter/guide/pagenumbers.xhp" name="Page Numbers"><emph>Page Numbers</emph></link> guide.
Ако искате да промените действителния номер на страница не с, а не показвания номер, не използвайте стойността <emph>Отместване</emph>. За да промените номера на страницата, прочете ръководството <link href="text/swriter/guide/pagenumbers.xhp" name="Номера на странициPage Numbers"><emph>Номера на страници</emph></link>
4 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/flddocumentpage/offset">Enter the offset that you want to apply to a date or time field.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/flddocumentpage/offset">Въведете отместването, което искате да приложите завърху поле за дата или времечас.</ahelp>
4 months ago
If you choose "chapter number" as the <emph>format</emph> for reference fields, only the number of the chapter heading containing the referenced object is displayed in the field. If the paragraph style for the chapter heading is not numbered, the field is left blank.
Ако изберете "номер на глава" като <emph>форматиране</emph> за свързано полеполе от тип препратка, в полето ще се показва само номераът на главата, съдържаща свързанияочения от препратката обект. Ако стилът на абзац за заглавието на главата не е номериран, полето ще остане празно.
4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/01Bulgarian

Committed changes 5 months ago
<variable id="feldbefehltext"><ahelp hid=".uno:InsertField">Inserts a field at the current cursor position.</ahelp> The dialog lists all available fields. </variable>
<variable id="feldbefehltext"><ahelp hid=".uno:InsertField">Вмъква поле на текущата позиция на курсора.</ahelp> В диалоговия прозорец са изброени всички налични полета.</variable>
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 7.0 / text/swriter/01Bulgarian

Committed changes 5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 3,350 36,723 297,734
Translated 99% 3,349 36,658 297,299
Needs editing 0% 1 65 435
Failing checks 0% 20 127 1,290

Last activity

Last change Nov. 19, 2020, 11:50 a.m.
Last author Mihail Balabanov

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity