Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
Translation file nn/helpcontent2/source/text/simpress/guide.po
Resource update a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 4 months ago
<bookmark_value>curves; editing</bookmark_value><bookmark_value>editing; curves</bookmark_value><bookmark_value>splitting;curves</bookmark_value><bookmark_value>closing;shapes</bookmark_value><bookmark_value>deleting;points</bookmark_value><bookmark_value>converting;points</bookmark_value><bookmark_value>points;adding/converting/deleting</bookmark_value>
<bookmark_value>kurver; redigera</bookmark_value><bookmark_value>redigera; kurver</bookmark_value><bookmark_value>dele;kurver</bookmark_value><bookmark_value>lukke;figurar</bookmark_value><bookmark_value>sletta;punkt</bookmark_value><bookmark_value>konverterea;punkt</bookmark_value><bookmark_value>punkt;leggja til/gjera om /sletta</bookmark_value>
4 months ago
You can convert two-dimensional (2D) objects to create different shapes. $[officename] can convert 2D objects to the following object types:
Du kan konverterea todimensjonale (2D) objekt for å laga ulike former. $[officename] kan konverterea 2D-objekt til desse objekttypane:
4 months ago
Committed changes 4 months ago
Insert a native table - you enter the data into the cells and apply fancy formatting using the Table Design section on the Tasks pane.
Set inn ein innebygd tabell – du skriv inn data i cellene og brukear smart formatering ved hjelp av bolken «Tabelloppsett» i oppgåvepanelet.
4 months ago
To select an object that is covered by another object using the keyboard, press Tab to cycle through the objects on the slide. To cycle through the objects in reverse order, press Shift+Tab.
Viss du vil merkja eit objekt som er dekka av eit anna objekt ved hjelp av tastaturet, trykk Tabulator-tasten for å gå gjennom objekta på lysbiletet. Hald nede Shift-tasten medan du brukear Tabulator-tasten for å gå gjennom objekta i omvendt rekkjefølgje.
4 months ago
If you press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.
Viss du trykkjer <item type="keycode">Ctrl + Enter</item> etter at du har nådd den siste plasshaldaren i eit lysbilete, vert eit nytt lysbilete sett inn etter det gjeldande lysbiletet. Det nye lysbiletet brukear same oppsettet som det gjeldande lysbiletet.
4 months ago
$[officename] Impress <emph>AutoLayouts</emph> use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item>. To move to the next placeholder, press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> again.
$[officename] Impress <emph>automatiske oppsett</emph> brukear plasshaldarar for lysbilettitlar, tekst og objekt. Trykk <item type="keycode">Ctrl + Enter</item> for å velja ein plasshaldar. Trykk <item type="keycode">Ctrl + Enter</item> igjen for å flytta til neste plasshaldar.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 708 10,551 84,126
Translated 100% 708 10,551 84,126
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 3 76 602

Last activity

Last change Dec. 16, 2020, 7:52 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity