Translation status

655 Strings 100% Translate
7,555 Words 100%

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/02.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/simpress/02.po
Resource update a month ago
Resource update a month ago
Committed changes 8 months ago
<ahelp hid=".uno:CrookRotate">Distorts the selected object by wrapping it around imaginary circles, and then adding perspective. Drag a handle of the selected object to distort it.</ahelp> If the selected object is not a polygon or Bézier curve, you are prompted to change the object to a curve before you can distort it.
<ahelp hid=".uno:CrookRotate">Ištempia pasirinktą objektą apie įsivaizduojamą apskritimą, ir prideda perspektyvą. Jei norite ištempti objektą, tempkite vieną jo rankenėlę.</ahelp> Jei pasirinktas objektas nėra daugiakampis ar Bezjė kreivė, tai pirma pakeiskite jį į kreivę ir galėsite ištempti.
8 months ago
To open the <emph>Transformations</emph> toolbar, choose <emph>View - Toolbars - Transformations</emph>. In <item type="productname">%PRODUCTNAME</item> Draw, you can also click the arrow next to the <emph>Transformations</emph> icon on the <emph>Standard</emph> bar.
Jei norite atverti <emph>transformacijos</emph> priemones, pasirinkite <emph>Rodymas → Mygtukų juostos → Transformacijos</emph>. <item type="productname">„%PRODUCTNAME“</item> braižyklėje galite spustelėtei rodyklę prie <emph>transformacijos</emph> piktogramos <emph>standartinėje</emph> mygtukų juostoje.
8 months ago
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon).</ahelp> Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Tempiant esamame dokumente nubrėžia teksto lauką su vertikaliai išdėstytu tekstu. Įvestas tekstas automatiškai pritaikomas prie lauko. (Įjungta Azijos kalbų veiksena įgalina šį mygtuką).</ahelp> Spustelėkite bet kur dokumente ir įveskite iš klaviatūros arba įdėkite nukopijuotą tekstą. Galite perkelti žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą, tempti lauką ir tuomet įvestikite iš klaviatūros arba įdėtikite nukopijuotą tekstą.
8 months ago
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon).</ahelp> Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.
<ahelp hid=".uno:VerticalTextFitToSizeTool">Tempiant esamame dokumente nubrėžia teksto lauką su vertikaliai išdėstytu tekstu. Įvestas tekstas automatiškai pritaikomas prie lauko. ( Įjungta Azijos kalbų veiksena įgalina šį mygtuką).</ahelp> Spustelėkite bet kur dokumente ir įveskite iš klaviatūros arba įdėkite nukopijuotą tekstą. Galite perkelti žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą, tempti lauką ir tuomet įvesti iš klaviatūros arba įdėti nukopijuotą tekstą.
8 months ago
In %PRODUCTNAME Draw, a dimension line is always inserted on the <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp" name="layer">layer</link> called <emph>Dimension Lines</emph>. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.
„%PRODUCTNAME “ braižyklėje matmenų linija visada įterpiama <link href="text/sdraw/guide/layer_tipps.xhp" name="layer">sluoksnyje</link>, vadinamame <emph> Matmenų linija</emph>. Jei šį sluoksnį nustatote nematomuą, tai brėžininjyje nebus matomos matmenų linijos.
8 months ago
Allow Quick Editing
Leisti greitą taisymą
8 months ago
<ahelp hid=".uno:MeasureLine">Draws a line that displays the dimension length bounded by guides.</ahelp> Dimension lines automatically calculate and display linear dimensions. To draw a dimension line, open the <emph>Arrows</emph> toolbar, and click the <emph>Dimension Line</emph> icon. Move your pointer to where you want the line to start and drag to draw the dimension line. Release when finished.
<ahelp hid=".uno:MeasureLine">Nubrėžia liniją, kurioje rodomas atstumas tarp orientyrų.</ahelp> mMatmenų linijos automatiškai apskaičiuojamos ir parodomos. Jei norite įterpti matmenų liniją, spustelėkite <emph>Linijų ir rodyklių</emph> mygtuką ir pasirinkite <emph>Matmenų liniją</emph>. Perkelkite žymeklį, kur norite pradėti brėžti matmenų liniją, ir nuspaudę pelės žymeklį tempkite, kiek jums reikia. Baigę atleiskite pelės klavišą.
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 655 7,555 68,306
Translated 100% 655 7,555 68,306
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 24, 2020, 8:11 p.m.
Last author eglejasu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity