Translation status

2,847 Strings 84% Translate
40,850 Words 84%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 372 5,224 22 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 8 64 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 277 7,429 22 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 248 5,763 21 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 85 2,318 17 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 142 2,299 2 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 107 1,015 27 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 48 231 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 670 7,782 207 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 249 3,708 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 159 4 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 353 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 1,528 22,074 62 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 4 32 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 43 1,122 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 1,130 16,605 85 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 4 187 4 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 6 26 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 12 391 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 92% 10 224 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 80% 293 2,266 32 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 10 84 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 14 434 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 107 2,198 24 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 214 3,638 44 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 75% 81 1,980 5 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 1 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 19 222 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
Committed changes 2 days ago
When you select the bitmap image, the <emph>Image</emph> Bar offers you the tools for editing the image. Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.
Si seleccioneu la imatge de mapa de bits, la barra <emph>Imatge</emph> ofereix les eines necessàries per a editar-la. Només se n'edita una còpia local en el document, fins i tot encara que hàgiu inserit la imatge com a enllaç.
2 days ago
In all document types, you can open the Hyperlink dialog to edit a hyperlink. First set the cursor into the hyperlink or directly in front of the hyperlink, then click the Hyperlink icon on the Standard bar.
En tots els tipus de documents, podeu obrir el diàleg Enllaç per a editar un enllaç. Primer col·loqueu el cursor a l'enllaç o just al davant de l'enllaç i, tot seguit, feu clic a la icona Enllaç de la barra Estàndard.
2 days ago
In Writer documents, you can click anywhere into a hyperlink and edit the visible text.
En els documents del Writer, podeu fer clic en qualsevol posició de l'enllaç per a editar-ne el text visible.
2 days ago
To edit more Fontwork attributes
Per a editar més atributs de Fontwork
2 days ago
To edit a Fontwork object
Per a editar un objecte Fontwork
2 days ago
To edit the OLE object, double-click on it.
Per a editar un objecte OLE, feu-hi doble clic.
2 days ago
Use the toolbars and menu commands and drag-and-drop to edit the report as stated in the <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Report Builder</link> guide.
Utilitzeu les barres d'eines, les ordres de menú i la funció arrossegar i deixar anar per a editar l'informe tal com s'indica a la guia del <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Constructor d'informes</link>.
2 days ago
User A sees a dialog that tells the user the document is locked. The dialog offers to open the document in read-only mode, or to open a copy for editing, or to cancel the Open command.
L'usuari A veu un diàleg que li indica que el document està bloquejcat. El diàleg permet obrir el document en mode només de lectura, obrir una còpia per a editar-lo o cancel·lar l'ordre Obre.
2 days ago
A gray border appears around the chart and the menu bar now contains commands for editing the objects in the chart.
Apareix una vora grisa al voltant del diagrama i la barra de menú ara conté ordres per a editar els objectes del diagrama.
2 days ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,847 40,850 340,824
Translated 84% 2,418 34,350 286,308
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 38 400 5,350

Last activity

Last change Oct. 21, 2020, 1:23 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year