Use the <emph>Back</emph> and <emph>Forward</emph> buttons of the browser to navigate between pages. In most browsers, a long click on the <emph>Back</emph> button displays a dropdown list of previously visited pages and a long click on the <emph>Forward</emph> button display a list of visited pages after the current one.
Utilitzeu els botons <emph>Enrere</emph> i <emph>Endavant</emph> del navegador per a navegar entre les pàgines. EnA la majoria dels navegadors, un clic llargprolongat sobre el botó <emph>Enrere</emph> mostra una llista desplegable de pàgines visitades anteriorment i un clic llargprolongat sobre el botó <emph>Endavant</emph> mostra una llista de pàgines visitades després de l'actual.
5 days ago
There are three icons used to call your attention to additional helpful information.
Hi ha tres icones que s'utilitzen per a cridar la vostra atenció sobre informació addicional que us pot ajudar.
3 weeks ago
New contributor 3 weeks ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/05Catalan

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/shared/05Catalan

Resource update a month ago
Some contents in help pages can be copied to the system clipboard with only one mouse click. In these cases a tooltip appears when hovering the mouse on the copy-enabled contents. For example, the following line is copy-enabled:
Alguns continguts de les pàgines d'ajuda es poden copiar al porta-retalls del sistema amb només un clic del ratolí. En aquests casos apareix un consell en passar el ratolí sobre el contingut habilitat per a copiar. Per exemple, la línia següent està habilitada per a copiar-la
3 months ago
Use the <emph>Back</emph> and <emph>Forward</emph> buttons of the browser to navigate between pages. In most browsers, a long click on the <emph>Back</emph> button displays a dropdown list of previously visited pages and a long click on the <emph>Forward</emph> button display a list of visited pages after the current one.
Utilitzeu els botons <emph>Enrere</emph> i <emph>Endavant</emph> del navegador per a navegar entre pàgines. En la majoria dels navegadors un clic llarg sobre el botó <emph>Enrere</emph> mostra una llista desplegable de pàgines visitades anteriorment i un clic llarg sobre el botó <emph>Endavant</emph> mostra una llista de pàgines visitades després de l'actual.
3 months ago
The search results is displayed as a filtered list of matches. The module name is displayed as a heading on the list. The <emph>GLOBAL</emph> heading indicates a match for keywords relevant to more than one %PRODUCTNAME module. For example, cell borders applies to spreadsheets cells as well as text and presentation table cells or frames.
Els resultats de la cerca es mostren com una llista filtrada de coincidències. El nom del mòdul es mostra com una encapçalament de la llista. L'encapçalament <emph>GLOBAL</emph> indica una coincidència de paraules clau rellevants per a més d'un mòdul del %PRODUCTNAME. Per exemple, les vores de cel·la s'apliquen a les cel·les dels fulls de càlcul, i també al text i les cel·les de les taules o els marcs.
3 months ago
Located on the top of the page, click to open the drop-down list and select the %PRODUCTNAME module to display the module Help main entry page.
Ubicat a la part superior de la pàgina, feu-hi clic per a obrir la llista desplegable i seleccioneu el mòdul del %PRODUCTNAME per a mostrar la pàgina principal d'entrada del mòdul d'ajuda.
3 months ago
Help pages of %PRODUCTNAME Extensions still use the old Help system. The old Help system help pages <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="oldhelp">are available from here</link>.
Les pàgines d'ajuda de les extensions del %PRODUCTNAME encara utilitzen el sistema d'ajuda antic. Les pàgines d'ajuda del sistema d'ajuda antic <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="oldhelp">són disponibles aquí </link>.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 196 2,574 22,233
Translated 99% 195 2,531 21,885
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change April 9, 2021, 6:35 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity