Translation status

5,654 Strings 79% Translate
58,538 Words 70%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 449 6,592 37 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 76% 387 5,315 22 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 9 70 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 280 7,486 22 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 252 5,839 24 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 92 2,387 19 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 144 2,342 2 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 130 1,400 11 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 51% 49 233 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 678 7,828 211 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 249 3,708 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 10 239 5 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 16 353 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 1,597 22,209 63 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 5 37 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 45 1,133 12 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 4 187 4 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 9 122 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 12 391 1 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 14 240 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 309 2,362 34 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary Fix this component to clear its alerts. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 10 84 2 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdatabase This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 14 434 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 109 2,221 23 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 231 3,775 43 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 83 2,048 1 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 16 2 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 19 222 3 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 7.0/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
Resource update 3 weeks ago
Committed changes 3 weeks ago
<ahelp hid=".uno:StopRecording">Stops recording a macro.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:StopRecording">Atura l'gravació d'una macro.</ahelp>
3 weeks ago
Stop Recording
Atura l'gravació
3 weeks ago
<ahelp hid=".uno:MacroRecorder">Records a new macro.</ahelp> Only available, if macro recording feature is enabled in <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferences</emph></caseinline><defaultinline><emph>Tools - Options</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - Advanced</emph>.
<ahelp hid=".uno:MacroRecorder">Grava una macro nova.</ahelp> Només és disponible si heu activat la funcionalitat d'gravació de macros a <emph><switchinline select="sys"><caseinline select="MAC"><emph>%PRODUCTNAME - Preferències</emph></caseinline><defaultinline><emph>Eines - Opcions</emph></defaultinline></switchinline><emph> - %PRODUCTNAME - Advançat</emph>.
3 weeks ago
When the record changes command is active, you cannot delete, move, merge, split, or copy cells or delete sheets.
Quan l'orde d'gravació de canvis està activada, no podeu suprimir, desplaçar, fusionar, dividir ni copiar cel·les, ni suprimir fulls.
3 weeks ago
The following changes are tracked when the record changes command is active:
Si l'orde d'gravació de canvis està activada, es graven els canvis següents:
3 weeks ago
<ahelp hid="sfx/ui/securityinfopage/protect">Protects the change recording state with a password. If change recording is protected for the current document, the button is named <emph>Unprotect</emph>. Click <emph>Unprotect</emph> and type the correct password to disable the protection.</ahelp>
<ahelp hid="sfx/ui/securityinfopage/protect">Protegeix l'estat d'gravació de canvis amb una contrasenya. Si l'gravació de canvis està protegit al document actual, el botó es diu<emph>Desprotegeix</emph>. Feu clic a <emph>Desprotegeix</emph> i escriviu la contrasenya correcta per desactivar la protecció.</ahelp>
3 weeks ago
To protect the recording state with a password, click <emph>Protect</emph> and enter a password. Other users of this document can apply their changes, but they cannot disable change recording without knowing the password.
Per protegir l'estat d'gravació amb una contrasenya, feu clic a <emph>Protegeix</emph> i introduïu una contrasenya. Els altres usuaris d'este document poden aplicar els seus canvis, però no poden inhabilitar l'gravació de canvis sense conèixer la contrasenya.
3 weeks ago
New contributor 3 weeks ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 5,654 58,538 498,662
Translated 79% 4,480 41,461 358,734
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 61 551 5,901

Last activity

Last change Oct. 30, 2020, 11:18 a.m.
Last author Christian Lohmaier

Activity in last 30 days

Activity in last year