Ahoj, pokud se chcete přidat, stačí se přihlásit a začít psát návrhy překladů. Zkontrolujeme je, zařadíme a dle kvality vám časem dáme plná práva. Případné dotazy prosím napište na lokalizace@cz.libreoffice.org. Těšíme se! :-)

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/scalc/guide.po
Translation file cs/helpcontent2/source/text/scalc/guide.po
Copy row 1 with the row headers (field names), to row 20, for example. Enter the filter conditions linked with OR in rows 21, 22, and so on.
Zkopírujte řádek 1 se záhlavím řádků (názvy polí) například do řádku 20. Zadejte kritéria spojenéá logickým OR do řádků 21, 22 a tak dále.
3 weeks ago
Load a spreadsheet with a large number of records. We are using a fictional <emph>Turnover</emph> document, but you can just as easily use any other document. The document has the following layout:
Otevřete sešit s velkým počtem řádků. Použijmezáznamů. Jako příklad poslouží fiktivní dokument <emph>Obrat</emph>, ale lze místo něj použít jakýkoliv jiný. Náš dDokument vypadá taktomá následující rozvržení:
3 weeks ago
Select all cells with the random numbers.
OznačVyberte všechny buňky s náhodnými čísly jako blok.
3 weeks ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideCzech

Resource update a month ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 7.0 / text/scalc/guideCzech

Resource update a month ago
Select all the cells where you want the text to break at the right border.
OznačVyberte všechny buňky, kdev nichž chcete text automaticky zalomit podle pravého okraje.
2 months ago
You can define a range of cells in a spreadsheet to use as a database. Each row in this database range corresponds to a database record and each cell in a row corresponds to a database field. You can sort, group, search, and perform calculations on the range as you would in a database.
Oblast buněk v sešitu může být používána jako databáze. Každá řádka oblasti odpovídá databázovému záznamu a každá buňka v řádce databázovému poli. Databázovou oblast je možné třířadit, seskupovat, hledat v ní a provádět nad ní výpočty stejně jako s opravdovou databází.
3 months ago
Pivot chart buttons are unique to pivot charts, normal charts don't have them. The buttons shows the layout of the pivot table, which are the pivot table fields. If present, page fields are displayed in the top. Row fields are displayed on the bottom of the chart next to each other and the legend shows the buttons from column fields stacked.
Tlačítka kontingenčního grafu jsou jedinečná pro kontingenční grafy, normálníběžné grafy je nemají. Tlačítka zobrazují rozvržení kontingenčního tabulky, což jsoukteré odpovídá poleím kontingenčního tabulky. Pole stránky seJsou-li použity, zobrazují se v horní části. Pole řádků se zobrazují ve spod filtry. V dolní části grafu se vedle sebe a legenda zobrazuje tlačítka nad sebou ze sloupcových polízobrazují pole řádku u legendy se nad sebou zobrazují pole sloupce.
3 months ago
Committed changes 6 months ago
Select the graphic and click <emph>Open</emph>.
Vyberte obrázek a klikepněte na <emph> Otevřít</emph>.
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,493 23,845 190,118
Translated 100% 1,493 23,845 190,118
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 8 37 895

Last activity

Last change March 27, 2021, 9:42 a.m.
Last author Stanislav Horáček

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity