Committed changes 10 months ago
Graphical user interface of basic turtle settings
Interfície gràfica d'usuari dels paràmetres bàsics de la tortuga
10 months ago
LibreLogo drawings and programs use the same Writer document. The LibreLogo canvas is on the first page of the Writer document. You can insert a page break before the LibreLogo programs and set page zoom using the “magic wand” icon of the Logo toolbar, also change the font size for a comfortable 2-page layout for LibreLogo programming: left (first) page is the canvas, right (second) page is the LibreLogo program editor.
Els dibuixos i els programes del LibreLogo utilitzen el mateix document del Writer. El llenç del LibreLogo se situa a la primera pàgina del document del Writer. Amb la icona «Vareta màgica» podeu crear una disposició de dues pàgines per a programar còmodament: s'inserirà un salt de pàgina abans dels programes del LibreLogo i es configurarà l'escala de visualització per a veure dues pàgines alhora. Així tindreu el llenç a la primera pàgina i el codi a la segona.
10 months ago
LibreLogo is an easily localizable, Logo-like programming language, localized in several languages by LibreOffice native language communities. It is back-compatible with the older Logo systems in the case of the simple Logo programs used in education, eg.
LibreLogo és un llenguatge de programació similar al Logo, fàcilment traduïble, disponible en diversos llengües gràcies a comunitats natives del LibreOffice. Per exemple, és compatible cap arrere amb els sistemes Logo antics per al cas de programes Logo senzill usats en àmbit educatiu.
10 months ago
TO triangle :size<br/> REPEAT 3 [<br/> FORWARD :size<br/> LEFT 120<br/> ]<br/> END<br/> <br/> triangle 10 triangle 100 triangle 200<br/>
FINS.A triangle :mida<br/> REPETEIX 3 [<br/> AVANÇA :mida<br/> ESQUERRA 120<br/> ]<br/> FINAL<br/> <br/> triangle 10 triangle 100 triangle 200<br/>
10 months ago
The LibreLogo toolbar (<item type="menuitem">View - Toolbars - Logo</item>) contains turtle moving, program start, stop, home, clear screen, program editor/syntax highlighting/translating icons and an input bar (command line).
La barra d'eines del LibreLogo (<item type="menuitem">Visualitza ▸ Barres d'eines ▸ Logo</item>) conté icones per a moure la tortuga, executar i parar el programa, anar a l'inici i netejar la pantalla, realçar i traduir la sintaxi; a més d'una barra d'entrada (línia d'ordes).
10 months ago
1-line function declarations are not supported (TO and END need new lines).
No s'admeten les declaracions de funcions en una única línia (FINS.A i FINAL necessiten línies noves).
10 months ago
PRINT "word ; original Logo syntax<br/> PRINT “Arbitrary text.” ; orthography, Writer<br/> PRINT 'Arbitrary text.' ; Python syntax<br/>
IMPRIMEIX "paraula ; sintaxi original del llenguatge Logo<br/> IMPRIMEIX “Text arbitrari.” ; ortografia, Writer<br/> IMPRIMEIX 'Text arbitrari.' ; sintaxi del llenguatge Python<br/>
10 months ago
Alternative parenthesization in function calls
Sintaxi alternativa en la invocació de funcions amb paràmetres
10 months ago
Break program lines to multiple paragraphs
Partició de línies del programa en múltiples paràgrafs
10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 326 3,352 20,439
Translated 74% 243 1,304 8,208
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 1 9

Last activity

Last change May 24, 2020, 10:27 a.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity