User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriterSlovak

$[officename] Writer also includes such useful features as a <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="spellchecker">spellchecker</link>, a <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="thesaurus">thesaurus</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect</link>, and <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="Hyphenation">hyphenation</link> as well as a variety of templates for almost every purpose. You can also create your own templates using the wizards.
$[officename] Writer tiež obsahuje užitočné nástroje ako <link href="text/shared/01/06010000.xhp" name="kontrola pravopisu">kontrolu pravopisu</link>, <link href="text/swriter/guide/using_thesaurus.xhp" name="slovník synoným">slovník synoným</link>, <link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="automatické opravy">automatické opravy</link> či <link href="text/swriter/01/06030000.xhp" name="delenie slov">delenie slov</link>. Nájdete v ňom aj množstvo šablón pre takmer všetky príležitosti. Pomocou sprievodcov si možno vytvoriť aj vlastné šablóny.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriterSlovak

Committed changes 4 months ago
$[officename] Writer lets you design and produce text documents that can include graphics, tables, or charts. You can then save the documents in a variety of formats, including the standardized OpenDocument format (ODF), Microsoft Word .doc format, or HTML. And you can easily export your document to the Portable Document Format (PDF).
$[officename] Writer vám umožňuje navrhovať a vytvárať textové dokumenty, ktoré môžu obsahovať grafiku, tabuľky či grafy. Dokumenty je možné ukladať vo veľkom množstve formátov, medzi ktorými sú aj štandardizovaný formát OpenDocument (ODF), Microsoft Word .doc nalebo HTML. Dokumenty môžete ľahko exportovať do formátu Portable Document Format (PDF).
4 months ago
<ahelp hid=".">Displays the language for the selected text. <br/>Click to open a menu where you can choose another language for the selected text or for the current paragraph. <br/>Choose None to exclude the text from spellchecking and hyphenation. <br/>Choose Reset to Default Language to re-apply the default language for the selection or the paragraph. <br/>Choose More to open a dialog with more options.</ahelp>
<ahelp hid=".">Zobrazuje jazyk označeného textu. <br/>Kliknutím otvorte ponuku, z ktorej môžete vybrať jazyk označeného textu alebo aktuálneho odseku. <br/>Voľba [žiadny] vyradí text z kontroly pravopisu a delenia slov. <br/>Voľba Nastaviť na východzí jazyk nastaví označený text nalebo odsek na predvolené nastavenie jazyka. <br/>Voľba Viac otvorí dialóg s ďalšími možnosťami.</ahelp>
4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriterSlovak

Committed changes 4 months ago
Convert
PreviesKonvertovať
4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriterSlovak

Committed changes 4 months ago
Deletes the selected columns.
Zmaže vybrané strĺpce.
4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/swriterSlovak

Committed changes 6 months ago
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="AutoCorrect">AutoCorrect Options</link>
<link href="text/shared/01/06040000.xhp" name="Automatická oprava">MožnostiNastavenie automatickej opravy</link>
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 338 3,368 31,717
Translated 66% 226 1,724 17,889
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 2 44 359

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 7:50 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity