Translation status

6 Strings 100% Translate
99 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 29% 1,152 18,969 2 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 1,505 30,099 8 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 23 354 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 29% 143 1,793 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4% 152 1,906 2 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 9% 2,579 39,971 5 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 771 12,271 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 31% 176 1,291 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 129 953 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 244 3,147 10 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 1,374 23,142 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12% 168 1,727 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 67 460 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 124 891 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 16 144 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 53 450 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 16 106 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 50 393 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 1,323 16,543 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 76 1,179 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 16 123 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 34 446 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3% 363 4,224 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 3,333 36,679 4 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 16 105 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 52 303 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 298 3,847 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 31% 696 8,584 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 660 10,369 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 25% 179 1,093 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 29 278 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 31% 1,312 23,186 8 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 19% 1,265 18,235 17 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 93 246 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 5 84 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 182 2,538 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 221 2,124 3 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 287 3,312 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 2,125 34,418 9 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 14% 1,818 29,256 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 88 1,012 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 178 1,646 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 161 1,235 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 167 1,203 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 23% 5,734 74,979 279 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 42% 378 6,838 4 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 16% 136 1,124 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 638 8,769 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 30 197 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 271 3,344 2 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 48 785 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 185 2,550 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 4,078 55,078 10 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 226 2,089 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 88 945 Translate
auxiliary MPL-2.0 94% 7 20 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/smath/02.po
Translation file sq/helpcontent2/source/text/smath/02.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/smath/02Albanian

Committed changes 11 months ago
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position.
Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren <emph>e Komandave</emph> dhe thekson pozicionin e tij respektivpërkatës.
11 months ago
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position.
Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren <emph>e Komandave</emph> dhe thekson pozicionin e tij respektiv.
11 months ago
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window.
Mundeni gjithashtu të klikoni një pozicion në dokument për të lëvizur kursorin në pozicionin e tij korrespondues në dritaren <emph>e Komandave</emph>.
11 months ago
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable>
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Përdor këtë ikonë në shiritin e Veglave për të shndërruar Kursorin e Formulës aktivizuar ose çaktivizuar.</ahelp> Pjesa e formulës ku kursori është i pozicionuar në dritaren e <emph>Komandave</emph> shënohet me një kufi të hollë kur kursori i formulës është aktiv.</variable>
11 months ago
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value>
<bookmark_value>kursori i formulës në $[officename] </bookmark_value><bookmark_value>kursorin e Math; në $[officename] Math</bookmark_value>
11 months ago
New contributor 11 months ago
None

New string to translate

LibreOffice Help – 6.4 / text/smath/02Albanian

New string to translate 11 months ago
None

Resource update

LibreOffice Help – 6.4 / text/smath/02Albanian

Resource update 11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 99 744
Translated 100% 6 99 744
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 22, 2019, 9:34 p.m.
Last author Bela Toci

Activity in last 30 days

Activity in last year