Translation status

1,531 Strings 88% Translate
16,913 Words 91%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 78 2,266 19 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 278 7,468 22 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 25 322 5 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 363 6,234 49 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 12 386 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 25 696 12 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 6 298 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 6 38 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 250 3,711 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 267 3,633 246 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 147 1,714 11 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 145 2,353 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 207 4,912 25 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 323 4,602 22 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 29 598 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 83 2,048 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 150 2,391 44 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 76 1,591 23 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 988 17,138 72 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 26 185 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 17 172 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 879 13,745 64 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
Committed changes 6 months ago
You can choose among various operators to structure your <emph>$[officename] Math</emph> formula. All available operators appear in the lower part of the Elements pane. They are also listed in the <link href="text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue" name="context menu">context menu</link> of the <emph>Commands</emph> window. All operators not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the <emph>Commands</emph> window.
Podeu triar entre diversos operadors per estructurar una fórmula del <emph>$[officename] Math</emph>. Tots els operadors disponibles apareixen a la part inferior de la subfinestra Elements. També es llisten al <link href="text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue" name="menú contextual">menú contextual</link> de la finestra d'<emph>ordres</emph>. Tots els operadors que no siguen a la subfinestra Elements ni al menú contextual s'han d'introduir manualment a la finestra d'<emph>ordres</emph>.
6 months ago
The following is a list of the available operators. An icon next to the operator name indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose <emph>View - Elements</emph>) or through the context menu of the <emph>Commands</emph> window.
A continuació es mostra una llista amb tots els operadors disponibles. La icona que hi ha al costat de l'operador indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu <emph>Visualitza ▸ Elements</emph>), o bé a través del menú contextual de la finestra d'<emph>ordres</emph>.
6 months ago
You can choose various unary and binary operators to build your $[officename] Math formula. Unary refers to operators that affect one placeholder. Binary refers to operators that connect two placeholders. The lower area of the Elements pane displays the individual operators. The <link href="text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue" name="context menu">context menu</link> of the <emph>Commands</emph> window also contains a list of these operators, as well as additional operators. If you need an operator that is not contained in the Elements pane, use the context menu or type it directly in the <emph>Commands</emph> window.
Podeu triar diversos operadors unaris i binaris per generar una fórmula del $[officename] Math. Un operador unari és aquell que actua sobre un espai reservat, mentre que un de binari fa referència als operadors que connecten dos espais reservats. La part inferior de la subfinestra Elements mostra els operadors individuals. El <link href="text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue" name="menú contextual">menú contextual</link> de la finestra d'<emph>ordres</emph> també conté una llista d'aquests operadors, així com d'altres d'addicionals. Si necessiteu un operador que no estiga inclòs a la subfinestra Elements, utilitzeu el menú contextual o introduïu-lo directament a la finestra d'<emph>ordres</emph>.
6 months ago
The following is a complete list of the unary and binary operators. The symbol next to the operator indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose <emph>View - Elements</emph>) or through the context menu of the Commands window.
A continuació es mostra una llista de tots els operadors unaris i binaris disponibles. El símbol que hi ha al costat de cada operador indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu <emph>Visualitza ▸ Elements</emph>), o bé a través del menú contextual de la finestra d'ordres.
6 months ago
You can choose among various relations to structure your <emph>$[officename] Math</emph> formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the <link href="text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue" name="context menu">context menu</link> of the <emph>Commands</emph> window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.
Podeu triar entre diverses relacions per estructurar la vostra fórmula al <emph>$[officename] Math</emph>. Les funcions de relació es mostren a la part inferior de la subfinestra Elements. La llista també és al <link href="text/shared/00/00000001.xhp#kontextmenue" name="menú contextual">menú contextual</link> de la finestra d'<emph>ordres</emph>. Totes les relacions que no siguen a la subfinestra Elements ni al menú contextual es poden escriure manualment a la finestra d'ordres.
6 months ago
The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose <emph>View - Elements</emph>) or through the context menu of the <emph>Commands</emph> window.
A continuació es mostra una llista completa dels operadors de relació disponibles. El símbol que apareix al costat de l'operador indica que s'hi pot accedir a través de la subfinestra Elements (trieu <emph>Visualitza ▸ Elements</emph>), o bé a través del menú contextual de la finestra d'<emph>ordres</emph>.
6 months ago
<image id="img_id3150213" src="media/helpimg/smzb5.png" width="550px" height="135px"><alt id="alt_id3150213">Matrix with varying font sizes</alt></image>
<image id="img_id3150213" src="media/helpimg/smzb5.png" width="550px" height="135px"><alt id="alt_id3150213">Matriu amb tipus de lletra de mida variable</alt></image>
6 months ago
<image id="img_id3149126" src="media/helpimg/smzb4.png" width="345px" height="190px"><alt id="alt_id3149126">Matrix</alt></image>
<image id="img_id3149126" src="media/helpimg/smzb4.png" width="345px" height="190px"><alt id="alt_id3149126">Matriu</alt></image>
6 months ago
<image id="img_id3150210" src="media/helpimg/smzb6.png" width="300px" height="245px"><alt id="alt_id3150210">Matrix in bold font</alt></image>
<image id="img_id3150210" src="media/helpimg/smzb6.png" width="300px" height="245px"><alt id="alt_id3150210">Matriu en tipus de lletra en negreta</alt></image>
6 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,531 16,913 178,198
Translated 88% 1,359 15,404 150,607
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 2% 35 795 6,862

Last activity

Last change May 24, 2020, 10:30 a.m.
Last author Joan Montané

Activity in last 30 days

Activity in last year