User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 6.4 / text/smathSlovak

To make working with formulas easier, use the context menus, which can be called up with a right mouse click. This applies especially to the Commands window. This context menu contains all the commands that are found in the Elements pane, and also operators, and so on, which can be inserted into your formula by mouse-click without having to key them into the Commands window.
Práca so vzorcami sa dá uľahčiť používaním miestnych ponúk, ktoré môžete otvoriť kliknutím na pravé tlačidlo myši. To sa týka predovšetkým okna Príkazy. Táto miestna ponuka obsahuje nielen všetky príkazy, ktoré sa nachádzajú v okne Prvky, ale tiež operátory a ďalšie prvky, ktoré je možné do vzorca vložiť kliknutím myšou, bez toho aby ich bolo nutné ručne zadávať do okna Príkazy.
8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 6.4 / text/smathSlovak

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the <emph>Commands</emph> window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="View - Elements"><emph>View - Elements</emph></link>.
V tejto ponuke je možné nastaviť mierku zobrazenia a určiť, ktoré prvky budú zobrazené. Väčšinu príkazov, ktoré je možné zadať v okne <emph>Príkazy</emph>, je možné tiež zadať kliknutím myšou, ak ste už otvorili okno <link href="text/smath/01/03090000.xhp" name="Zobraziť - Prvky"><emph>Zobraziť - Prvky</emph></link>.
8 months ago
User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 6.4 / text/smathSlovak

Have a look at <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link> for a set of additional %PRODUCTNAME Math icons and macros.
Sadu ďalších ikon a makier pre %PRODUCTNAME Math ponúka <link href="https://www.dmaths.org">www.dmaths.org</link>.
8 months ago
User avatar None

New string to translate

LibreOffice Help – 6.4 / text/smathSlovak

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

LibreOffice Help – 6.4 / text/smathSlovak

Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 60 805 6,285
Translated 95% 57 675 5,432
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change None
Last author None

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity