Translation status

60 Strings 100% Translate
805 Words 100%

Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/smath.po
Translation file ca/helpcontent2/source/text/smath.po
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/smathCatalan

Committed changes 3 months ago
The commands in this menu are used to edit formulas. In addition to basic commands, (for example, copying contents) there are functions specific to $[officename] Math such as searching for placeholders or errors.
Les ordres d'aquest menú s'utilitzen per a editar fórmules. A més de les ordres bàsiques (per exemple, la còpia de continguts), hi ha funcions específiques del $[officename] Math com ara la cerca d'espais reservats o d'errors.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/smathCatalan

Committed changes 5 months ago
$[officename] Math provides numerous operators, functions and formatting assistants to help you create formulas. These are all listed in a selection window, in which you can click the required element with the mouse to insert the object into your work. There is an exhaustive <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="reference">reference</link> list and numerous <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="samples">samples</link> contained in the Help.
El $[officename] Math proporciona molts operadors, funcions i auxiliars de format per a ajudar-vos a crear fórmules. S'enumeren a la finestra de selecció, on podeu fer clic a l'objecte que necessiteu per a inserir-lo al document. L'Ajuda conté una llista de <link href="text/smath/01/03091500.xhp" name="referència">referència</link> exhaustiva i moltes <link href="text/smath/01/03090900.xhp" name="mostres">mostres</link>.
5 months ago
Committed changes 7 months ago
This menu contains the general commands for working with formula documents, such as open, save and print.
Aquest menú conté les ordres generals per a treballar amb documents de fórmules, com ara Obre, Desa i Imprimeix.
7 months ago
The menu bar contains all the commands for working with $[officename] Math. It contains a list of all the available operators as well as the commands for editing, viewing, arranging, formatting and printing formula documents and the objects contained in them. Most of the menu commands are only available when you are creating or editing a formula.
La barra de menú conté totes les ordres per a treballar amb el $[officename] Math. Conté una llista de tots els operadors disponibles, així com les ordres per a l'edició, la visualització, la disposició, la formatació i la impressió de documents de fórmula i els objectes que s'hi troben. La majoria de les ordres del menú només estan disponibles quan s'està creant o editant una fórmula.
7 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/smathCatalan

Committed changes 7 months ago
Use this menu to open and edit the symbol catalog, or import an external formula as a data file or via clipboard. The program interface can be adjusted to meet your requirements. You can also change the program options.
Utilitzeu aquest menú per a obrir i editar el catàleg de símbols, o per a importar una fórmula externa com a fitxer de dades o via el porta-retalls. La interfície del programa es pot ajustar a les vostres necessitats. També podeu canviar les opcions del programa.
8 months ago
New contributor 8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 60 805 6,285
Translated 100% 60 805 6,285
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Oct. 21, 2020, 12:03 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity