Committed changes 4 weeks ago
<bookmark_value>curves; editing</bookmark_value><bookmark_value>editing; curves</bookmark_value><bookmark_value>splitting;curves</bookmark_value><bookmark_value>closing;shapes</bookmark_value><bookmark_value>deleting;points</bookmark_value><bookmark_value>converting;points</bookmark_value><bookmark_value>points;adding/converting/deleting</bookmark_value>
<bookmark_value>kurver; redigera</bookmark_value><bookmark_value>redigera; kurver</bookmark_value><bookmark_value>dele;kurver</bookmark_value><bookmark_value>lukke;figurar</bookmark_value><bookmark_value>sletta;punkt</bookmark_value><bookmark_value>konverterea;punkt</bookmark_value><bookmark_value>punkt;leggja til/gjera om /sletta</bookmark_value>
a month ago
Committed changes a month ago
Insert a native table - you enter the data into the cells and apply fancy formatting using the Table Design section on the Tasks pane.
Set inn ein innebygd tabell – du skriv inn data i cellene og brukear smart formatering ved hjelp av bolken «Tabelloppsett» i oppgåvepanelet.
a month ago
To select an object that is covered by another object using the keyboard, press Tab to cycle through the objects on the slide. To cycle through the objects in reverse order, press Shift+Tab.
Viss du vil merkja eit objekt som er dekka av eit anna objekt ved hjelp av tastaturet, trykk Tabulator-tasten for å gå gjennom objekta på lysbiletet. Hald nede Shift-tasten medan du brukear Tabulator-tasten for å gå gjennom objekta i omvendt rekkjefølgje.
a month ago
If you press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> after you reach the last placeholder in a slide, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.
Viss du trykkjer <item type="keycode">Ctrl + Enter</item> etter at du har nådd den siste plasshaldaren i eit lysbilete, vert eit nytt lysbilete sett inn etter det gjeldande lysbiletet. Det nye lysbiletet brukear same oppsettet som det gjeldande lysbiletet.
a month ago
$[officename] Impress <emph>AutoLayouts</emph> use placeholders for slide titles, text, and objects. To select a placeholder, press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item>. To move to the next placeholder, press <item type="keycode">Ctrl+Enter</item> again.
$[officename] Impress <emph>automatiske oppsett</emph> brukear plasshaldarar for lysbilettitlar, tekst og objekt. Trykk <item type="keycode">Ctrl + Enter</item> for å velja ein plasshaldar. Trykk <item type="keycode">Ctrl + Enter</item> igjen for å flytta til neste plasshaldar.
a month ago
You can use the keyboard to access $[officename] Impress commands as well as to navigate through the workspace. $[officename] Impress uses the same shortcut keys as $[officename] Draw to create <link href="text/sdraw/guide/keyboard.xhp" name="drawing objects">drawing objects</link>.
Du kan bruka tastaturet for å få tilgang til kommandoar i $[officename] Impress og for å navigera gjennom arbeidsområdet. $[officename] Impress brukear dei same snøggtastane som $[officename] Draw for å laga <link href="text/sdraw/guide/keyboard.xhp" name="drawing objects">teikneobjekt</link>.
a month ago
To apply the same transition effect to more than one slide
Slik brukear du same overgangseffekten på fleire lysbilete
a month ago
To convert a text object to 3D, use the <emph>Fontwork</emph> icon<image id="img_id3821222" src="cmd/sc_fontworkgalleryfloater.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3821222">Icon</alt></image> on the <emph>Drawing</emph> toolbar.
For å omforma eit tekstobjekt til 3D, brukear du knappen <emph>Fontwork</emph> <image id="img_id3821222" src="cmd/sc_fontworkgalleryfloater.png" width="0.1665inch" height="0.1665inch"><alt id="alt_id3821222">Ikon</alt></image> på verktøylinja for <emph>teikning</emph>.
a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 711 10,591 84,783
Translated 99% 709 10,556 84,395
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 3 76 602

Last activity

Last change Dec. 16, 2020, 7:52 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity