Committed changes a year ago
Changing the Slide Background Fill
Modificar oa enchedura de fondo da diapositiva
a year ago
To add a color fill to a shape:
Para engadir unha enchementodura de cor a unha forma:
a year ago
In the <emph>Fill </emph>area, select <emph>Bitmap</emph>, and then click an image in the list.
Na área <emph>Enchementodura</emph>, seleccione <emph>Mapa de bits</emph> e, a seguir, prema nunha imaxe da lista.
a year ago
You can change the background color or the background fill of the current slide or all of the slides in your document. For a background fill, you can use hatching, a gradient, or a bitmap image.
Pode modificar a cor ou oa enchementodura do fondo da diapositiva actual ou de todas as diapositivas do documento. Como enchementodura do fondo, pode usar un sombreamento, unha gradación ou unha imaxe de mapa de bits.
a year ago
Changing the Slide Background Fill
Modificar o enchementodura de fondo da diapositiva
a year ago
To edit the properties of the 3D object, use the Line and Filling toolbar and the 3D Settings toolbar.
Para editar as propiedades do obxecto 3D, use as barras de ferramentas Liña e enchementodura e Configuración 3D.
a year ago
To edit the properties of the 3D object, use the <emph>Line and Filling</emph> toolbar and the <emph>3D Settings</emph> toolbar.
Para editar as propiedades do obxecto 3D, utilice as barras de ferramentas <emph>Liña e enchementodura</emph> e <emph>Configuración 3D</emph>.
a year ago
New contributor a year ago
Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 711 10,591 84,783
Translated 69% 493 6,694 51,366
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Feb. 18, 2020, 10:30 p.m.
Last author Xosé

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity