Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/02.po
Translation file nn/helpcontent2/source/text/simpress/02.po
<ahelp hid=".uno:ZoomToolBox">Reduces or enlarges the screen display of the current document. Click the arrow next to the icon to open the <emph>Zoom</emph> toolbar.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:ZoomToolBox">Gjer skjermbiletet mindre eller større for dette dokumentet. Trykk på pila ved sidan av knappen for å opna verktøylinja for <emph>skalering</emph>.</ahelp>
a month ago
Committed changes 4 months ago
<ahelp hid=".uno:ZoomPanning">Moves the slide within the $[officename] window.</ahelp> Place the pointer on the slide, and drag to move the slide. When you release the mouse, the last tool you used is selected.
<ahelp hid=".uno:ZoomPanning">Flytt lysbiletet innanfor $[officename]-vindauget.</ahelp> Plasser musepeikaren i lysbiletet, og dra og slepp for å flytta lysbiletet. Etter at du har sleoppte lysbiletet, vil verktøyet du brukte sist vera aktivt.
4 months ago
Committed changes 5 months ago
Drag the white handle to change the direction of the transparency gradient. Drag the black handle to change the length of the gradient. You can also drag and drop colors onto the handles from the <emph>Color</emph> Bar to change their grayscale values.
Dra i det kvite handtaket for å endra retninga for gjennomsikta i fargeovergangen. Dra i det svarte handtaket for å endrea lengda på fargeovergangen. Du kan også dra og sleppe fargar på handtaka frå <emph>Farge</emph>-linja for å endra gråtoneverdiane deira.
5 months ago
Committed changes 5 months ago
Draws a line that ends in a rectangular callout from where you drag in the current document. The text direction is horizontal. Drag a handle of the callout to resize the callout. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text.
Teiknar ei linje som endar i ei rektangulær snakkeboble i frå der du dreg i det gjeldande dokumentet. Tekstretninga er vassrett. Dra i eit handtak på snakkebobla for å endra storleiken på ho. For å endra ei rektangulær snakkeboble til ei avrunda, kan du dra i det største hjørnehandtaket når peikaren endrar seg til ei hand. For å leggja til tekst, kan du klikka på kanten av forklaringsnakkebobla og skriva eller setja inn teksten din.
5 months ago
Committed changes 6 months ago
<image src="cmd/sc_pickthrough.png" id="img_id3154015" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154015">Icon Select Text Area Only</alt></image>
<image src="cmd/sc_pickthrough.png" id="img_id3154015" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154015">Ikon Merk berre tekstområde</alt></image>
6 months ago
<image src="cmd/sc_quickedit.png" id="img_id3153728" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153728">Icon Allow Quick Editing</alt></image>
<image src="cmd/sc_quickedit.png" id="img_id3153728" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3153728">Ikon Tillat snarredigering</alt></image>
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 659 7,584 68,551
Translated 100% 659 7,584 68,551
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 5 34 336

Last activity

Last change Feb. 28, 2021, 6:33 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity