Committed changes 2 months ago
Macro security
Makrojen suojauksetturvallisuus
2 months ago
<variable id="macrosecurity"><link href="text/shared/optionen/macrosecurity.xhp">Macro Security</link></variable>
<variable id="macrosecurity"><link href="text/shared/optionen/macrosecurity.xhp">Makrojen suojauksetturvallisuus</link></variable>
2 months ago
Committed changes 3 months ago
<bookmark_value>languages; locale settings</bookmark_value> <bookmark_value>locale settings</bookmark_value> <bookmark_value>Asian languages; enabling</bookmark_value> <bookmark_value>languages; Asian support</bookmark_value> <bookmark_value>complex text layout; enabling</bookmark_value> <bookmark_value>Arabic;language settings</bookmark_value> <bookmark_value>Hebrew;language settings</bookmark_value> <bookmark_value>Thai;language settings</bookmark_value> <bookmark_value>Hindi;language settings</bookmark_value> <bookmark_value>decimal separator key</bookmark_value> <bookmark_value>date acceptance patterns</bookmark_value>
<bookmark_value>kielet; maa-asetukset</bookmark_value> <bookmark_value>maa-asetukset</bookmark_value> <bookmark_value>aasialaiset kielet; käyttäminen</bookmark_value> <bookmark_value>kielet; aasialaisten tuki</bookmark_value> <bookmark_value>laajennettu tekstiasettelu; käyttäminen</bookmark_value> <bookmark_value>arabia;kieliasetukset</bookmark_value> <bookmark_value>hebrea;kieliasetukset</bookmark_value><bookmark_value>thai;kieliasetukset</bookmark_value> <bookmark_value>hindi;kieliasetukset</bookmark_value> <bookmark_value>descimaalinäppäin separator key</bookmark_value><bookmark_value>päivämäärän syöttömuodot</bookmark_value>
3 months ago
When importing numbers from an HTML page, the decimal separator and the thousands separator characters differ according to the locale of the HTML page. The clipboard however contains no information about the locale. For example, the characters "1.000" copied from a German Web page most possibly mean "one thousand" because the period is the thousands separator in a German locale. If copied from an English Web page, the same characters stand for the number 1 as in "one dot zero zero zero".
Kun tuodaan lukuja HTML-sivulta, desimaali- ja tuhaterottimen merkit vaihtelevat HTML-sivun paikkakunnan mukaan. Leikepöydälle ei kuitenkaan ole mitään tietoa paikkakunnasta. Esimerkiksi merkit "1.000" kopioituna saksalaiselta Web-sivulta todennäköisimmin tarkoittavat "yhtä tuhatta", koska piste on tuhaterotin saksalaisilla paikkakunnilla. Jos kopioidaan englantilaiselta Web-sivulta, samat merkit edustavat lukua 1 muodossa "yksi piste nolla nolla nolla".
3 months ago
Text placeholder
Tekstipaikkamerkkianvaraaja
3 months ago
Text placeholder
Tekstin paikkamerkki
3 months ago
Committed changes 4 months ago
<bookmark_value>presentations; starting with wizard</bookmark_value><bookmark_value>objects; always moveable (Impress/Draw)</bookmark_value><bookmark_value>distorting in drawings</bookmark_value><bookmark_value>spacing; tabs in presentations</bookmark_value><bookmark_value>tab stops; spacing in presentations</bookmark_value><bookmark_value>text objects; in presentations and drawings</bookmark_value>
<bookmark_value>esitykset; aloittaminen ohjatulla luomisella</bookmark_value><bookmark_value>objektit; aina liikuteltavia (Impress/Draw)</bookmark_value><bookmark_value>muodon muuttaminen piirroksissa</bookmark_value><bookmark_value>välit; sarkaimilla esityksissä</bookmark_value><bookmark_value>sarkaimet; välit esityksissä</bookmark_value><bookmark_value>tekstiobjektit; esityksissä ja piirroksissa</bookmark_value><
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,917 24,470 211,114
Translated 79% 1,532 17,505 151,507
Needs editing 0% 3 86 529
Failing checks 1% 25 455 5,084

Last activity

Last change Oct. 22, 2020, 4:04 p.m.
Last author Tuomas Hietala

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity