Committed changes a month ago
Font
Tipus de lletrLletra tipogràfica
a month ago
Committed changes 2 months ago
<emph>Example</emph>: Cell E5 contains the text "Europe". Below, in cell E6, is the value 100 and in cell E7 the value 200. If the <emph>Automatically find column and row labels</emph> box is marked, you can write the following formula in cell A1: =SUM(Europe).
<emph>Exemple</emph>: la cel·la E5 conté el text "«Europa"». A sota, a la cel·la E6, hi ha el valor 100, i a la cel·la E7 el valor 200. Si activeu la casella <emph>Cerca automàticament les etiquetes de columna i fila</emph>, podreu escriure la fórmula següent a la cel·la A1: =SUMA(Europa).
2 months ago
<link href="text/shared/optionen/01010700.xhp" name="Fonts">Fonts</link>
<link href="text/shared/optionen/01010700.xhp" name="Tipus de lletra">Tipus de lletraLletres tipogràfiques">Lletres tipogràfiques</link>
2 months ago
Committed changes 4 months ago
<ahelp hid=".">Use the value list box to view values and copy them to the clipboard.</ahelp>
<ahelp hid=".">Utilitzeu el quadre de llista de valors per a visualitzar els valors i copiar-los al porta-retalls.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/optredlinepage/changedcolor">You can also choose a color to display each type of recorded change. When you choose the condition "By author" in the list, the color is automatically determined by $[officename], then modified to match to the author of each change.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/optredlinepage/changedcolor">També podeu triar un color per a visualitzar cada tipus de canvi enregistrat. Quan trieu la condició «Per autor» a la llista, el color queda determinat automàticament pel $[officename] i, a continuació, es modifica perquè coincideixi amb l'autor de cada canvi.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid="cui/ui/optfontspage/nonpropfontonly">Check to display only non-proportional fonts in the <emph>Fonts</emph> list box.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/optfontspage/nonpropfontonly">Seleccioneu-ho per a visualitzar només els tipus de lletra no proporcionals al quadre de llista <emph>Tipus de lletra</emph>.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid="cui/ui/optpathspage/edit">Click to display the <emph>Select Path</emph> or <emph>Edit Paths</emph> dialog.</ahelp>
<ahelp hid="cui/ui/optpathspage/edit">Feu-hi clic per a visualitzar el diàleg <emph>Seleccioneu el camí</emph> o <emph>Edita els camins</emph>.</ahelp>
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,917 24,470 211,114
Translated 89% 1,713 19,632 167,489
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 22 489 4,550

Last activity

Last change Dec. 1, 2020, 10:53 a.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity