User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/guideCatalan

Committed changes a month ago
The <link href="text/shared/explorer/database/dabadoc.xhp">database file</link> gives you full access to tables, queries, reports, and forms. You can edit the structure of your tables and change the contents of the data records.
El <link href="text/shared/explorer/database/dabadoc.xhp">fitxer de base de dades</link> us dóona accés total a taules, consultes, informes i formularis. Podeu editar l'estructura de les taules i canviar el contingut dels registres de dades.
a month ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/guideCatalan

Committed changes 3 months ago
When you select the bitmap image, the <emph>Image</emph> Bar offers you the tools for editing the image. Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.
Si seleccioneu la imatge de mapa de bits, la barra <emph>Imatge</emph> ofereix les eines necessàries per a editar-la. Només se n'edita una còpia local en el document, fins i tot encara que hàgiu inserit la imatge com a enllaç.
3 months ago
In all document types, you can open the Hyperlink dialog to edit a hyperlink. First set the cursor into the hyperlink or directly in front of the hyperlink, then click the Hyperlink icon on the Standard bar.
En tots els tipus de documents, podeu obrir el diàleg Enllaç per a editar un enllaç. Primer col·loqueu el cursor a l'enllaç o just al davant de l'enllaç i, tot seguit, feu clic a la icona Enllaç de la barra Estàndard.
3 months ago
In Writer documents, you can click anywhere into a hyperlink and edit the visible text.
En els documents del Writer, podeu fer clic en qualsevol posició de l'enllaç per a editar-ne el text visible.
3 months ago
To edit more Fontwork attributes
Per a editar més atributs de Fontwork
3 months ago
To edit a Fontwork object
Per a editar un objecte Fontwork
3 months ago
To edit the OLE object, double-click on it.
Per a editar un objecte OLE, feu-hi doble clic.
3 months ago
Use the toolbars and menu commands and drag-and-drop to edit the report as stated in the <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Report Builder</link> guide.
Utilitzeu les barres d'eines, les ordres de menú i la funció arrossegar i deixar anar per a editar l'informe tal com s'indica a la guia del <link href="text/shared/explorer/database/rep_main.xhp">Constructor d'informes</link>.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,854 40,888 340,995
Translated 87% 2,495 34,681 288,784
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 50 427 5,512

Last activity

Last change Dec. 15, 2020, 2:31 p.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity