Committed changes 4 months ago
=0 returns all records for which the Yes/No field has the status "No" or "Off" (no selection).
=0 vrátí všetky záznamy, kde pole s hodnotami Áno/Nie je v stave "Nie" nalebo "Vypnuté" (neoznačené).
4 months ago
<ahelp hid="dbaccess/ui/generatedvaluespage/autoretrieve">Enables $[officename] support of auto-incremented data fields for the current ODBC or JDBC data source.</ahelp> Select this check box if the database does not support the auto-increment feature in its SDBCX layer. In general, the auto-increment is selected for the primary key field.
<ahelp hid="dbaccess/ui/generatedvaluespage/autoretrieve">Zapíná podporu $[officename] pre automatické zvyšovanieú inkrementáciu dátových polí pre aktuálny ODBC nalebo JDBC zdroj dát.</ahelp> Zaškrtnite toto pole, ak databáza nepodporuje automatické zvyšovanie v SDBCX vrstve. Všeobecne se automatické zvyšováanie zapína pre pole primárneho kľúča.
4 months ago
New contributor 4 months ago
New string to translate a year ago
Resource update a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,634 20,007 147,460
Translated 54% 892 6,884 55,611
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 11 166 2,181

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 7:57 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity