Committed changes 7 months ago
A "query" is a special view of a table. A query can display chosen records or chosen fields within records; it can also sort those records. A query can apply to one table or to multiple tables, if they are linked by common data fields.
Una «consulta» és una visualització especial d'una taula. Les consultes poden mostrar determinats registres o camps dels registres, i també els poden ordenar. Podeu aplicar una consulta a una sola taula o bé a diverses taules, si estan enllaçades per camps de dades comuns.
7 months ago
You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.
També podeu obrir la vista de la font de dades (Ctrl+Maj+F4), seleccionar-hi tota la base de dades (feu clic a l'extrem superior esquerre de la taula) i arrossegar la selecció a un document de text o un full de càlcul.
7 months ago
When you open the query design for the first time, you see a dialog in which you must first select the table or query that will be the basis for your new query.
En obrir el disseny de consultes per primera vegada, veureu un diàleg al qual haureu de seleccionar la taula o la consulta que s'utilitzarà per a la consulta nova.
7 months ago
<ahelp hid="HID_TABDESIGN_NAMECELL">Specifies the name of the data field. The database engine may impose restrictions on the length of the table name, and the use of special characters and spaces within the table name.</ahelp>
<ahelp hid="HID_TABDESIGN_NAMECELL">Indica el nom del camp de dades. El motor de base de dades pot imposar restriccions sobre la longitud del nom de la taula i sobre l'ús de caràcters especials i espais en el nom de la taula.</ahelp>
7 months ago
<ahelp hid="HID_TABDESIGN_TYPECELL">Specifies the field type. The available field types are limited by the database engine being used.</ahelp>
<ahelp hid="HID_TABDESIGN_TYPECELL">Indica el tipus de camp. El motor de bases de dades que feu servir determina els tipus de camp que hi ha disponibles.</ahelp>
7 months ago
<ahelp hid="HID_TABDESIGN_COMMENTCELL">Specifies an optional description for each field.</ahelp>
<ahelp hid="HID_TABDESIGN_COMMENTCELL">Indica una descripció opcional per a cada camp.</ahelp>
7 months ago
<ahelp hid="SID_TABLEDESIGN_INSERTROWS">Inserts an empty row above the current row, if the table has not been saved. Inserts an empty row at the end of the table if the table has already been saved.</ahelp>
<ahelp hid="SID_TABLEDESIGN_INSERTROWS">Insereix una fila buida damunt de la fila actual si la taula no s'ha guardat. En cas que l'hàgeu guardada, la fila buida s'inserirà al final de la taula.</ahelp>
7 months ago
<ahelp hid="SID_TABLEDESIGN_TABED_PRIMARYKEY">If this command has a check mark, the data field is defined as a primary key.</ahelp> By clicking the command you activate/deactivate the primary key definition of the field. The command is only visible if the data source supports primary keys.
<ahelp hid="SID_TABLEDESIGN_TABED_PRIMARYKEY">Si l'ordre està activada amb una marca de selecció, el camp de dades es defineix com a clau primària.</ahelp> Podeu activar i desactivar aquesta definició fent clic a l'ordre, que només és visible si la font de dades admet claus primàries.
7 months ago
If, for example, you have a spreadsheet for articles identified by an article number, and a spreadsheet for customers in which you record all articles that a customer orders using the corresponding article numbers, then there is a relationship between the two "article number" data fields. If you now want to create a query that returns all articles that a customer has ordered, you must retrieve data from two spreadsheets. To do this, you must inform $[officename] about the relationship which exists between the data in the two spreadsheets.
Així, si per exemple disposeu, d'una banda, d'un full de càlcul per a articles identificats amb un número d'article i, de l'altra, d'un altre full de càlcul per a clients en el qual registreu tots els articles que aquests clients sol·liciten mitjançant els números d'article corresponents, hi haurà una relació entre els dos camps de dades «número d'article». D'aquesta manera, si voleu crear una consulta que torne tots els articles sol·licitats per un client, haureu de recuperar les dades corresponents dels dos fulls de dades. Per a fer-ho, haureu d'informar el $[officename] sobre la relació que existeix entre les dades dels dos fulls de càlcul.
7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,634 20,007 147,460
Translated 95% 1,556 17,741 131,524
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 19 136 1,131

Last activity

Last change May 24, 2020, 10:29 a.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity