Some contents in help pages can be copied to the system clipboard with only one mouse click. In these cases a tooltip appears when hovering the mouse on the copy-enabled contents. For example, the following line is copy-enabled:
Alguns continguts de les pàgines d'ajuda es poden copiar al porta-retalls del sistema amb només un clic del ratolí. En aquests casos apareix un consell en passar el ratolí sobre el contingut habilitat per a copiar. Per exemple, la línia següent està habilitada per a copiar-la
a week ago
Use the <emph>Back</emph> and <emph>Forward</emph> buttons of the browser to navigate between pages. In most browsers, a long click on the <emph>Back</emph> button displays a dropdown list of previously visited pages and a long click on the <emph>Forward</emph> button display a list of visited pages after the current one.
Utilitzeu els botons <emph>Enrere</emph> i <emph>Endavant</emph> del navegador per a navegar entre pàgines. En la majoria dels navegadors un clic llarg sobre el botó <emph>Enrere</emph> mostra una llista desplegable de pàgines visitades anteriorment i un clic llarg sobre el botó <emph>Endavant</emph> mostra una llista de pàgines visitades després de l'actual.
a week ago
The search results is displayed as a filtered list of matches. The module name is displayed as a heading on the list. The <emph>GLOBAL</emph> heading indicates a match for keywords relevant to more than one %PRODUCTNAME module. For example, cell borders applies to spreadsheets cells as well as text and presentation table cells or frames.
Els resultats de la cerca es mostren com una llista filtrada de coincidències. El nom del mòdul es mostra com una encapçalament de la llista. L'encapçalament <emph>GLOBAL</emph> indica una coincidència de paraules clau rellevants per a més d'un mòdul del %PRODUCTNAME. Per exemple, les vores de cel·la s'apliquen a les cel·les dels fulls de càlcul, i també al text i les cel·les de les taules o els marcs.
a week ago
Located on the top of the page, click to open the drop-down list and select the %PRODUCTNAME module to display the module Help main entry page.
Ubicat a la part superior de la pàgina, feu-hi clic per a obrir la llista desplegable i seleccioneu el mòdul del %PRODUCTNAME per a mostrar la pàgina principal d'entrada del mòdul d'ajuda.
a week ago
Help pages of %PRODUCTNAME Extensions still use the old Help system. The old Help system help pages <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="oldhelp">are available from here</link>.
Les pàgines d'ajuda de les extensions del %PRODUCTNAME encara utilitzen el sistema d'ajuda antic. Les pàgines d'ajuda del sistema d'ajuda antic <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="oldhelp">són disponibles aquí </link>.
a week ago
<bookmark_value>%PRODUCTNAME Help</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;Index</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;search in index</bookmark_value> <bookmark_value>search;Help index</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;contents</bookmark_value>
<bookmark_value>ajuda del %PRODUCTNAME</bookmark_value> <bookmark_value>pàgines d'ajuda;Índex</bookmark_value> <bookmark_value>pàgines d'ajuda;cerca a l'índex</bookmark_value> <bookmark_value>cerca;índex de l'ajuda</bookmark_value> <bookmark_value>pàgines d'ajuda;continguts</bookmark_value>
a week ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Provides an overview of the Help system.</ahelp> The <emph>Help</emph> window shows the currently selected Help page.
<ahelp hid="." visibility="hidden">Proporciona una visió general del sistema d'ajuda.</ahelp> La finestra <emph>Ajuda</emph> mostra la pàgina d'ajuda seleccionada.
a week ago
You can download documentation as PDF files, how-tos, and guides from the %PRODUCTNAME documentation website at <link href="https://documentation.libreoffice.org"><emph>documentation.libreoffice.org</emph></link>. You can also access the documentation website choosing the menu <item type="menuitem">Help – User Guides</item>.
Podeu baixar la documentació com a fitxers PDF, guies com-es-fa i guies d'usuari des del lloc web de documentació del %PRODUCTNAME a <link href="https//documentation.libreoffice.org"><emph>documentation.libreoffice.org</emph></link> . També podeu accedir al lloc web de documentació triant el menú <item type="menuitem">Ajuda ▸ Guies d'usuari</item>.
a week ago
You can access web forums to ask and answer questions about %PRODUCTNAME. Choose <item type="menuitem">Help – Get Help Online</item> to access the forum in your language.
Podeu accedir als fòrums web per a fer i respondre preguntes sobre el %PRODUCTNAME. Trieu <item type="menuitem">Ajuda ▸ Ajuda en línia</item> per a accedir al fòrum en la vostra llengua.
a week ago
Ask about %PRODUCTNAME, find help by volunteers, and discuss topics on the public mailing lists. You can find many general and specialized mailing lists on the %PRODUCTNAME website at <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/">www.libreoffice.org</link>.
Pregunteu sobre el %PRODUCTNAME, cerque ajuda dels voluntaris i discutiu temes en les llistes de correu públiques. Podeu trobar moltes llistes de correu generals i especialitzades en el lloc web del %PRODUCTNAME a <link href="https//www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/">www.libreoffice.org </link>.
a week ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 196 2,574 22,233
Translated 99% 195 2,531 21,885
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 11, 2021, 5:49 p.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity