Language Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Albanian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 182 2,538
Amharic This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 60% 77 1,235
Arabic This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 195 2,572
Asturian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 91 1,320
axm (generated) (axm) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Basque This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Bengali This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 51% 96 1,402 4
Bengali (India) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 51% 96 1,402 4
Bosnian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 43% 110 1,608
Bulgarian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Catalan This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 43
Catalan (ca_VALENCIA) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 29 598 1
Central Khmer This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 53% 91 1,320
Chinese (Simplified) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 18 294
Chinese (Traditional) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 93 1,339
Croatian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 186 2,546
Czech This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3
Danish This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3
Dutch This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1
Dzongkha This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 45% 106 1,521
English This translation is used for source strings. This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
English (Australia) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
English (South Africa) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 94 1,343
English (United Kingdom) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Esperanto This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 33
Estonian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13
Finnish This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 40 743
French This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Galician This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 10
gcf (generated) (gcf) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Georgian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 136 1,975
German This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Greek This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3
Guarani (Paraguayan) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Gujarati This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 37% 122 1,660 67
Hebrew This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 144 1,866 43
Hindi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 175 2,417
Hungarian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 90 1,316 1
hye (generated) (hye) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
hyw (generated) (hyw) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Icelandic This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 44% 109 1,634
Indonesian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Italian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Japanese This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 89 1,299
Korean This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 90 1,316
Lao This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Latvian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 14% 168 2,462
Lithuanian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 43 3
Luxembourgish This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 195 2,536
Macedonian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 98 1,420 1
Malay This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Nepali This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 46% 104 1,442
Norwegian Bokmål This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1
Norwegian Nynorsk This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 3
Oromo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 97 1,446 4
Polish This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 89 1,304
Portuguese This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Portuguese (Brazil) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Romanian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Russian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 90 1,303 1
sid (generated) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 94 1,343
Sinhala This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 185 2,475
Slovak This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 21% 154 2,227 1
Slovenian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 18 294
Spanish This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 77% 45 743 3
Swedish This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 56% 86 1,255 1
Tajik This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 40% 117 1,555 1
Tamil This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 90 1,316
Tibetan This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 46% 105 1,515 11
Turkish This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 54% 90 1,316
Ukrainian This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0
Urdu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Uyghur This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 99 1,467
Vietnamese This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 97 1,446
xcl (generated) (xcl) This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 196 2,574
Please sign in to see the alerts.
Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/05.po
Languages 75
Source strings 196
Source words 2,574
Source characters 22,233
Hosted strings 14,700
Hosted words 193,050
Hosted characters 1,667,475
Some contents in help pages can be copied to the system clipboard with only one mouse click. In these cases a tooltip appears when hovering the mouse on the copy-enabled contents. For example, the following line is copy-enabled:
Alguns continguts de les pàgines d'ajuda es poden copiar al porta-retalls del sistema amb només un clic del ratolí. En aquests casos apareix un consell en passar el ratolí sobre el contingut habilitat per a copiar. Per exemple, la línia següent està habilitada per a copiar-la
4 days ago
Use the <emph>Back</emph> and <emph>Forward</emph> buttons of the browser to navigate between pages. In most browsers, a long click on the <emph>Back</emph> button displays a dropdown list of previously visited pages and a long click on the <emph>Forward</emph> button display a list of visited pages after the current one.
Utilitzeu els botons <emph>Enrere</emph> i <emph>Endavant</emph> del navegador per a navegar entre pàgines. En la majoria dels navegadors un clic llarg sobre el botó <emph>Enrere</emph> mostra una llista desplegable de pàgines visitades anteriorment i un clic llarg sobre el botó <emph>Endavant</emph> mostra una llista de pàgines visitades després de l'actual.
4 days ago
The search results is displayed as a filtered list of matches. The module name is displayed as a heading on the list. The <emph>GLOBAL</emph> heading indicates a match for keywords relevant to more than one %PRODUCTNAME module. For example, cell borders applies to spreadsheets cells as well as text and presentation table cells or frames.
Els resultats de la cerca es mostren com una llista filtrada de coincidències. El nom del mòdul es mostra com una encapçalament de la llista. L'encapçalament <emph>GLOBAL</emph> indica una coincidència de paraules clau rellevants per a més d'un mòdul del %PRODUCTNAME. Per exemple, les vores de cel·la s'apliquen a les cel·les dels fulls de càlcul, i també al text i les cel·les de les taules o els marcs.
4 days ago
Located on the top of the page, click to open the drop-down list and select the %PRODUCTNAME module to display the module Help main entry page.
Ubicat a la part superior de la pàgina, feu-hi clic per a obrir la llista desplegable i seleccioneu el mòdul del %PRODUCTNAME per a mostrar la pàgina principal d'entrada del mòdul d'ajuda.
4 days ago
Help pages of %PRODUCTNAME Extensions still use the old Help system. The old Help system help pages <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="oldhelp">are available from here</link>.
Les pàgines d'ajuda de les extensions del %PRODUCTNAME encara utilitzen el sistema d'ajuda antic. Les pàgines d'ajuda del sistema d'ajuda antic <link href="text/shared/05/00000110.xhp" name="oldhelp">són disponibles aquí </link>.
4 days ago
<bookmark_value>%PRODUCTNAME Help</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;Index</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;search in index</bookmark_value> <bookmark_value>search;Help index</bookmark_value> <bookmark_value>Help pages;contents</bookmark_value>
<bookmark_value>ajuda del %PRODUCTNAME</bookmark_value> <bookmark_value>pàgines d'ajuda;Índex</bookmark_value> <bookmark_value>pàgines d'ajuda;cerca a l'índex</bookmark_value> <bookmark_value>cerca;índex de l'ajuda</bookmark_value> <bookmark_value>pàgines d'ajuda;continguts</bookmark_value>
4 days ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Provides an overview of the Help system.</ahelp> The <emph>Help</emph> window shows the currently selected Help page.
<ahelp hid="." visibility="hidden">Proporciona una visió general del sistema d'ajuda.</ahelp> La finestra <emph>Ajuda</emph> mostra la pàgina d'ajuda seleccionada.
4 days ago
You can download documentation as PDF files, how-tos, and guides from the %PRODUCTNAME documentation website at <link href="https://documentation.libreoffice.org"><emph>documentation.libreoffice.org</emph></link>. You can also access the documentation website choosing the menu <item type="menuitem">Help – User Guides</item>.
Podeu baixar la documentació com a fitxers PDF, guies com-es-fa i guies d'usuari des del lloc web de documentació del %PRODUCTNAME a <link href="https//documentation.libreoffice.org"><emph>documentation.libreoffice.org</emph></link> . També podeu accedir al lloc web de documentació triant el menú <item type="menuitem">Ajuda ▸ Guies d'usuari</item>.
4 days ago
You can access web forums to ask and answer questions about %PRODUCTNAME. Choose <item type="menuitem">Help – Get Help Online</item> to access the forum in your language.
Podeu accedir als fòrums web per a fer i respondre preguntes sobre el %PRODUCTNAME. Trieu <item type="menuitem">Ajuda ▸ Ajuda en línia</item> per a accedir al fòrum en la vostra llengua.
4 days ago
Ask about %PRODUCTNAME, find help by volunteers, and discuss topics on the public mailing lists. You can find many general and specialized mailing lists on the %PRODUCTNAME website at <link href="https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/">www.libreoffice.org</link>.
Pregunteu sobre el %PRODUCTNAME, cerque ajuda dels voluntaris i discutiu temes en les llistes de correu públiques. Podeu trobar moltes llistes de correu generals i especialitzades en el lloc web del %PRODUCTNAME a <link href="https//www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/">www.libreoffice.org </link>.
4 days ago
Browse all component changes

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity