<ahelp hid=".">Adds a Limit to set the maximum number of records to return.</ahelp>
<ahelp hid=".">Voegt een limiet toe om het maximale aantal records in te stellen dat moet worden geretourneerd.</ahelp>
a week ago
<ahelp hid=".">In the <emph>Query Properties</emph> dialog you can set two properties of the SQL Query, i.e. whether to return distinct values, and whether to limit the result set.</ahelp>
<ahelp hid=".">In het dialoogvenster <emph>Query-eigenschappen</emph> kunt u twee eigenschappen van de SQL-query instellen, d.w.z. of afzonderlijke waarden moeten worden geretourneerd en of de resultaatset moet worden beperkt.</ahelp>
a week ago
<image src="res/sc10864.png" id="img_id3154398" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154398">Icon </alt></image>
<image src="res/sc10864.png" id="img_id3154398" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3154398">Pictogram</alt></image>
a week ago
<image src="res/sc10863.png" id="img_id3146130" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3146130">Icon Brightness</alt></image>
<image src="res/sc10863.png" id="img_id3146130" width="1cm" height="1cm"><alt id="alt_id3146130">Pictogram Helderheid</alt></image>
a week ago
<ahelp hid=".">Joins small groups of pixels into rectangular areas of the same color.</ahelp> The larger the individual rectangles are, the fewer details the graphic image has.
<ahelp hid=".">Voegt kleine groepen pixels samen tot rechthoekige gebieden van dezelfde kleur.</ahelp> Hoe groter de individuele rechthoeken zijn, hoe minder details de grafische afbeelding heeft.
a week ago
<ahelp hid=".">Displays a dialog for creating reliefs.</ahelp> You can choose the position of the imaginary light source that determines the type of shadow created, and how the graphic image looks in relief.
<ahelp hid=".">Geeft een dialoogvenster weer voor het maken van reliëfs.</ahelp> U kunt de positie van de denkbeeldige lichtbron kiezen die het type schaduw bepaalt en hoe de grafische afbeelding er in reliëf uitziet.
a week ago
<ahelp hid=".">Displays the image as a charcoal sketch. The contours of the image are drawn in black, and the original colors are suppressed.</ahelp>
<ahelp hid=".">Geeft de afbeelding weer als een houtskoolschets. De contouren van de afbeelding worden in zwart getekend en de oorspronkelijke kleuren worden onderdrukt.</ahelp>
a week ago
<ahelp hid=".">Converts an image to a pop-art format.</ahelp>
<ahelp hid=".">Converteert een afbeelding naar een pop-art-indeling.</ahelp>
a week ago
<ahelp hid=".">Opens a dialog to determine the number of poster colors.</ahelp> This effect is based on the reduction of the number of colors. It makes photos look like paintings.
<ahelp hid=".">Opent een dialoogvenster om het aantal posterkleuren te bepalen.</ahelp> Dit effect is gebaseerd op de vermindering van het aantal kleuren. Het zorgt ervoor dat foto's op schilderijen lijken.
a week ago
<ahelp hid=".">All pixels are set to their gray values, and then the green and blue color channels are reduced by the amount you specify. The red color channel is not changed.</ahelp>
<ahelp hid=".">Alle pixels worden ingesteld op hun grijswaarden en vervolgens worden de groene en blauwe kleurkanalen verminderd met de hoeveelheid die u opgeeft. Het rode kleurkanaal wordt niet gewijzigd.</ahelp>
a week ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,165 31,434 247,458
Translated 99% 2,146 30,841 243,348
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 30 369 3,334

Last activity

Last change Jan. 19, 2021, 10:19 a.m.
Last author kees538

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity