Committed changes 5 months ago
<variable id="text"><ahelp hid=".uno:AddField">Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.</ahelp></variable>
<variable id="text"><ahelp hid=".uno:AddField">Åpner et vindu der du kan velge et databasefelt du vil legge til i skjemaet eller rapporten.</ahelp></variable>
5 months ago
<ahelp hid=".uno:GrafTransparence">Specifies the transparency in the graphic object.</ahelp> Values from 0% (fully opaque) to +100% (fully transparent) are possible.
<ahelp hid=".uno:GrafTransparence" visibility="visible">Angir hvor gjennomsiktig bildeobjektet skal være.</ahelp> Du kan velge verdier fra 0 % (ugjennomsiktig) til 100 % (helt gjennomsiktig).
5 months ago
<ahelp hid=".uno:GrafGamma">Specifies the gamma value for the view of the selected object, which affects the brightness of the midtone values.</ahelp> Values from 0.10 (minimum Gamma) to 10 (maximum Gamma) are possible.
<ahelp hid=".uno:GrafGamma" visibility="visible">Angir gammaverdien for visning av det valgte objektet. Dette påvirker lysstyrken til midttoneverdier.</ahelp> Du kan velge verdier fra 0,10 (minste Gamma) til 10 (største Gamma).
5 months ago
<ahelp hid=".uno:GrafBlue">Specifies the proportion of blue RGB color components for the selected graphic.</ahelp> Values from -100% (no blue) to +100% (full blue) are possible.
<ahelp hid=".uno:GrafBlue" visibility="visible">I denne tallboksen kan du velge hvor mye blåfarge (i RGB-modellen) som skal vises i det valgte bildeobjektet.</ahelp> Du kan velge verdier fra -100 % (ingen blåfarge) til +100 % (helt blått).
5 months ago
<ahelp hid=".uno:StateZoom">Specifies the current page display zoom factor.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:StateZoom" visibility="visible">Viser den gjeldende skaleringsfaktoren for sidevisning.</ahelp>
5 months ago
<ahelp hid=".uno:SelectObject">Allows you to select objects in the current document.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:SelectObject" visibility="visible">Gjør det mulig å velge objekter i dette dokumentet.</ahelp>
5 months ago
<variable id="text"><ahelp hid=".uno:AddField">Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.</ahelp></variable>
<variable id="text"><ahelp hid=".uno:AddField" visibility="visible">Åpner et vindu der du kan velge et databasefelt du vil legge til i skjemaet eller rapporten.</ahelp></variable>
5 months ago
<emph>Min. value</emph> and <emph>Max. value</emph>: You can enter the minimum and maximum numeric value for a formatted field. The min and max values determine the output of existing data (Example: Min. value is <emph>5</emph>, the connected database field contains the integer value <emph>3</emph>. The output is <emph>5</emph>, but the value in the database is not modified) and the input of new data (Example: Max. value is <emph>10</emph> and you enter <emph>20</emph>. The input is corrected and <emph>10</emph> is written in the database). If the fields are not filled in for <emph>Min. value</emph> and <emph>Max. value</emph>, no limits will be applied. For formatted fields that are connected to a database text field, these two values and the <emph>Default value</emph> do not apply.
<emph>Laveste verdi</emph> og <emph>Høyeste verdi</emph>: Du kan velge laveste og høyeste verdi for tall i et formatert felt. Disse verdiene avgjør hvordan data vises og hvilke nye data som kan skrives inn. (Eksempel: Laveste verdi er <emph>5</emph>, og feltet i den tilknyttede databasen inneholder tallverdien 3<emph>3</emph>. Dette blir vist som 5,<emph>5,</emph> men verdien i databasen blir ikke endret. Hvis høyeste verdi er 10 <emph>10 </emph>og du skriver inn 20,<emph>20,</emph> blir innholdet rettet til 10<emph>10</emph> både i skjemaet og i databasen.) Hvis <emph>Laveste verdi</emph> og <emph>Høyeste verdi</emph> ikke er valgt, er det ikke grenser for hvilke data du kan legge inn. Disse to verdiene og <emph>Standardverdi</emph> gjelder ikke for formaterte felt som er knyttet til tekstfelt i en database.
5 months ago
<emph>Min. value</emph> and <emph>Max. value</emph>: You can enter the minimum and maximum numeric value for a formatted field. The min and max values determine the output of existing data (Example: Min. value is <emph>5</emph>, the connected database field contains the integer value <emph>3</emph>. The output is <emph>5</emph>, but the value in the database is not modified) and the input of new data (Example: Max. value is <emph>10</emph> and you enter <emph>20</emph>. The input is corrected and <emph>10</emph> is written in the database). If the fields are not filled in for <emph>Min. value</emph> and <emph>Max. value</emph>, no limits will be applied. For formatted fields that are connected to a database text field, these two values and the <emph>Default value</emph> do not apply.
<emph>Laveste verdi</emph> og <emph>Høyeste verdi</emph>: Du kan velge laveste og høyeste verdi for tall i et formatert felt. Disse verdiene avgjør hvordan data vises og hvilke nye data som kan skrives inn. (Eksempel: Laveste verdi er 5<emph>5</emph>, og feltet i den tilknyttede databasen inneholder tallverdien 3. Dette blir vist som 5, men verdien i databasen blir ikke endret. Hvis høyeste verdi er 10 og du skriver inn 20, blir innholdet rettet til 10 både i skjemaet og i databasen.) Hvis <emph>Laveste verdi</emph> og <emph>Høyeste verdi</emph> ikke er valgt, er det ikke grenser for hvilke data du kan legge inn. Disse to verdiene og <emph>Standardverdi</emph> gjelder ikke for formaterte felt som er knyttet til tekstfelt i en database.
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,165 31,434 247,458
Translated 92% 1,993 26,409 211,305
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 2 2 30

Last activity

Last change July 23, 2020, 4:34 p.m.
Last author Karl Morten Ramberg

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity