User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/02Danish

Committed changes 3 months ago
<ahelp hid=".">Specifies to show or hide the navigation items in a selected <emph>Navigation</emph> bar control.</ahelp> Navigation items are the following: <emph>First record, Previous record, Next record, Last record</emph>.
<ahelp hid=".">Angiver, om placeringselementerne skal vises eller skjules på en valgt <emph>Navigationslinje</emph>.</ahelp> Der er følgende placeringselementer: <emph> Første post, Forrige post, Næste post, Sidste post</emph>
4 months ago
<ahelp hid=".">The "Tab order" property determines the order in which the controls are focused in the form when you press the <emph>Tab</emph> key.</ahelp> In a form that contains more than one control, the focus moves to the next control when you press the <emph>Tab</emph> key. You can specify the order in which the focus changes with an index under "Tab order".
<ahelp hid=".">Egenskaben "Rækkefølge" bestemmer den rækkefølge, som kontrolelementerne på formularen får fokus i, når du trykker på tasten <emph>Tabulator</emph></ahelp>. På en formular, ser indeholder mere end et kontrolelement, flytter fokus til det næste kontrolelement, når du trykker på tasten <emph>Tabulator</emph>. Du kan angive den rækkefølge, som fokus skifter på et indeks, under "Rækkefølge".
4 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/shared/02Danish

Committed changes 4 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Specifies the URL address that opens when you click an <emph>Open document / web page</emph> button.</ahelp> Enter the URL address for a <emph>Open document or web page</emph> button type in the <emph>URL</emph> box. The address opens when you click the button.
<ahelp hid="." visibility="hidden">Angiver, at den URL-adresse, som åbnes, når du klikker på knappen <emph>Åbn dokument / webside</emph>.</ahelp> Indtast URL-adressen under knaptypen <emph>Åbn dokument eller webside</emph> i <emph>URL</emph>-feltet. Adressen åbnes, når du klikker på knappen.
4 months ago
<ahelp hid=".">You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose <emph>Edit - Select Text</emph> or open the context menu of a read-only document and choose <emph>Select Text</emph>. The selection cursor does not blink.</ahelp>
<ahelp hid=".">dDu kan aktivere en udvalgsmarkør i et skrivebeskyttet dokument eller i Hjælp. Vælg <emph>Rediger - Marker tekst</emph> eller åbn et skrivebeskyttet dokuments kontekstmenu og vælg <emph>Marker tekst</emph>. Udvalgsmarkøren blinker ikke.</ahelp>
4 months ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">The distance between the text and the left text box and the position of the bullets can be determined in the dialog under <link href="text/shared/01/05030100.xhp" name="Format - Paragraph"><emph>Format - Paragraph</emph></link> by entering the left indent and the first-line indent.</caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="IMPRESS">Afstanden mellem teksten og venstre tekstfelt samt tegnenes placering kan bestemmes i dialogen under <link href="text/shared/01/05030100.xhp" name="Format - Paragraph"><emph>Formater - Afsnit</emph></link> ved at indsætte venstre indrykning og indrykning af første linje.</caseinline></switchinline>
4 months ago
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">If several paragraphs are selected, the indentation of all selected paragraphs is increased. </caseinline><caseinline select="CALC">The cell content refers to the current value under <link href="text/shared/01/05340300.xhp" name="Format - Cells - Alignment"><emph>Format - Cells - Alignment</emph></link> tab. </caseinline></switchinline>
<switchinline select="appl"><caseinline select="WRITER">Hvis flere afsnit er valgt, forøges indrykningen af alle valgte afsnit. </caseinline><caseinline select="CALC">Celleindholdet referer til den aktuelle værdi under <link href="text/shared/01/05340300.xhp" name="Format - Cells - Alignment"><emph>Formater - Celler - </emph> fanebladet <emph>Justering</emph></link>. </caseinline></switchinline>
4 months ago
<ahelp hid=".">The <emph>Changed</emph> event takes place when the control loses the focus and the content of the control has changed since it lost the focus.</ahelp>
<ahelp hid=".">Hændelsen <emph>Ændret</emph> finder sted, når kontrolelementet mister fokus og indholdet i kontrollen er ændret, efter det mistede fokus.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid=".">Specifies to show or hide the navigation items in a selected <emph>Navigation</emph> bar control.</ahelp> Navigation items are the following: <emph>First record, Previous record, Next record, Last record</emph>.
<ahelp hid=".">Angiver, om placeringselementerne skal vises eller skjules på en valgt <emph>Navigationslinje</emph>kontrollinje.</ahelp> Der er følgende placeringselementer: <emph> Første post, Forrige post, Næste post, Sidste post</emph
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,165 31,434 247,458
Translated 99% 2,164 31,426 247,326
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 12 57 711

Last activity

Last change Sept. 17, 2020, 2:07 p.m.
Last author sophie

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity