Translation status

974 Strings 100% Translate
12,638 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 78 2,266 19 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 278 7,468 22 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 25 322 5 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 87% 363 6,234 50 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 12 386 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 98% 25 696 12 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 6 298 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 6 38 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 172 1,509 35 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 33% 250 3,711 1 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 267 3,633 246 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 46 626 1 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 147 1,714 11 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 145 2,353 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 93% 2 32 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 207 4,912 25 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 79% 323 4,602 22 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 85% 29 598 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 83 2,048 1 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 150 2,391 44 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 76 1,591 23 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 86% 988 17,138 72 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 26 185 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 17 172 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 84% 879 13,745 65 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.4/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/schart/01.po
Translation file ca-valencia/helpcontent2/source/text/schart/01.po
Committed changes 4 months ago
<ahelp hid=".">Displays a percentage. The display refers to the corresponding data point. Set the percentage in the Parameters area.</ahelp>
<ahelp hid=".">Mostra un percentatge que fa referència al punt de dades corresponent. Definiu el percentatge a l'àrea Paràmetres.</ahelp>
4 months ago
Variance: Displays the variance calculated from the number of data points and respective values.
Variància: mostra la variància calculada amb el nombre de punts de dades i els valors respectius.
4 months ago
Standard Deviation: Displays the standard deviation (square root of the variance). Unlike other functions, error bars are centered on the mean.
Desviació estàndard: mostra la desviació estàndard (arrel quadrada de la variància). A diferència d'altres funcions, les barres d'error se centren en la mitjana.
4 months ago
Error Margin: Displays the highest error margin in percent according to the highest value of the data group. Set the percentage in the Parameters area.
Marge d'error: mostra el marge d'error més alt en percentatge, d'acord amb el valor més alt del grup de dades. Definiu el percentatge a l'àrea Paràmetres.
4 months ago
<ahelp hid=".">Enable to use the positive error values also as negative error values. You can only change the value of the "Positive (+)" box. That value gets copied to the "Negative (-)" box automatically.</ahelp>
<ahelp hid=".">Activeu aquesta opció per a utilitzar els valors d'error positiu també com a valors d'error negatiu. Només podreu modificar el valor del quadre «Positiu (+)». Aquest valor es copiarà automàticament al quadre «Negatiu (-)».</ahelp>
4 months ago
<bookmark_value>calculating;regression curves</bookmark_value> <bookmark_value>regression curves in charts</bookmark_value> <bookmark_value>trend lines in charts</bookmark_value> <bookmark_value>mean value lines in charts</bookmark_value>
<bookmark_value>càlcul;corbes de regressió</bookmark_value><bookmark_value>corbes de regressió en diagrames</bookmark_value><bookmark_value>línies de tendència en diagrames</bookmark_value><bookmark_value>línies de valor mitjà en diagrames</bookmark_value>
4 months ago
<variable id="achsen"><ahelp hid=".">Opens a dialog, where you can edit the properties of the selected axis.</ahelp></variable> The name of the dialog depends on the selected axis.
<variable id="achsen"><ahelp hid=".">Obri un diàleg que vos permet editar les propietats de l'eix seleccionat.</ahelp></variable> El nom del diàleg varia segons l'eix seleccionat.
4 months ago
<ahelp hid=".">Opens the<emph> Data Table </emph>dialog where you can edit the chart data.</ahelp>
<ahelp hid=".">Obri el diàleg <emph> Taula de dades</emph> on podeu editar les dades del diagrama.</ahelp>
4 months ago
<ahelp hid="." visibility="hidden">Switches the current column with its neighbor at the left.</ahelp>
<ahelp hid="." visibility="hidden">Intercanvia la columna actual amb la columna que es troba a la seua esquerra.</ahelp>
4 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 974 12,638 93,613
Translated 100% 974 12,638 93,613
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 24, 2020, 10:30 a.m.
Last author Joan Montané

Activity in last 30 days

Activity in last year