Committed changes 11 months ago
The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the <emph>Data</emph> menu, the menu item <emph>Calculate - AutoCalculate</emph> is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.
Es calcularà el temps transcorregut des de la vostra data de naixement i es mostrarà en les diverses unitats. Els valors es calculen des del moment exacte en què vau introduir l'última fórmula i vau prémer la tecla Retorn. Aquest valor no s'actualitza de manera automàtica, encara que «Ara» canvie contínuament. Observeu que, malgrat que al menú <emph>Dades</emph> l'element del menú <emph>Calcula ▸ Calcula automàticament</emph> normalment estiga actiu, el càlcul automàtic no s'aplicarà a la funció ARA. Això assegura que l'ordinador no estiga ocupat únicament amb l'actualització del full.
11 months ago
Choose <item type="menuitem">Data - More Filters - Standard Filter</item>.
Trieu <item type="menuitem">Dades ▸ Més filtres ▸ Filtre estàndard</item>.
11 months ago
Choose <item type="menuitem">Data - AutoFilter</item>.
Trieu <item type="menuitem">Dades ▸ Filtre automàtic</item>.
11 months ago
<link href="https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/How_Tos/Defining_a_Data_Range" name="wiki.documentfoundation.org Defining a Data Range">Wiki page about defining a data range</link>
<link href="https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/How_Tos/Defining_a_Data_Range" name="wiki.documentfoundation.org Defining a Data Range">Pàgina wiki sobre la definició d'un interval de dades (en anglés)</link>
11 months ago
<link href="https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/How_Tos/Defining_a_Data_Range" name="wiki.documentfoundation.org: Defining a Data Range">Wiki page about defining a data range</link>
<link href="https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/How_Tos/Defining_a_Data_Range" name="wiki.documentfoundation.org: Defining a Data Range">Pàgina wiki sobre la definició d'un interval de dades</link>
11 months ago
If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, <item type="literal">'Harry\'s Bar'</item>.
Perquè el Calc reconegui un nom automàticament, aquest nom haurà de començar amb una lletra i haurà d'estar format per caràcters alfanumèrics. Si l'introduïu manualment a la fórmula, l'haureu d'escriure entre cometes simples ('). Noteu que si el nom conté una cometa simple, haureu d'introduir una barra inversa davant d'aquesta cometa, per exemple, <item type="literal">'Despeses d\'enviament</item>.
11 months ago
<bookmark_value>deactivating; automatic changes</bookmark_value> <bookmark_value>tables; deactivating automatic changes in</bookmark_value> <bookmark_value>AutoInput function on/off</bookmark_value> <bookmark_value>text in cells;AutoInput function</bookmark_value> <bookmark_value>cells; AutoInput function of text</bookmark_value> <bookmark_value>input support in spreadsheets</bookmark_value> <bookmark_value>changing; input in cells</bookmark_value> <bookmark_value>AutoCorrect function;cell contents</bookmark_value> <bookmark_value>cell input;AutoInput function</bookmark_value> <bookmark_value>lowercase letters;AutoInput function (in cells)</bookmark_value> <bookmark_value>capital letters;AutoInput function (in cells)</bookmark_value> <bookmark_value>date formats;avoiding conversion to</bookmark_value> <bookmark_value>number completion on/off</bookmark_value> <bookmark_value>text completion on/off</bookmark_value> <bookmark_value>word completion on/off</bookmark_value>
<bookmark_value>desactivació; canvis automàtics</bookmark_value><bookmark_value>taules; desactivació de canvis automàtics en</bookmark_value><bookmark_value>activació o desactivació de la funció d'entrada automàtica</bookmark_value><bookmark_value>text a les cel·les;funció d'entrada automàtica</bookmark_value><bookmark_value>cel·les; funció d'entrada automàtica de text</bookmark_value><bookmark_value>entrada als fulls de càlcul</bookmark_value><bookmark_value>canvi; entrada a les cel·les</bookmark_value><bookmark_value>funció de correcció automàtica;continguts de la cel·la</bookmark_value><bookmark_value>entrada de cel·les;funció d'entrada automàtica</bookmark_value><bookmark_value>lletres minúscules;funció d'entrada automàtica (a les cel·les)</bookmark_value><bookmark_value>lletres majúscules;funció d'entrada automàtica (a les cel·les)</bookmark_value><bookmark_value>formats de data;evitar la conversió a</bookmark_value><bookmark_value>activació o desactivació de la compleció de nombres</bookmark_value><bookmark_value>activació o desactivació de la compleció de text</bookmark_value><bookmark_value>activació o desactivació de la compleció de paraules</bookmark_value>
11 months ago
<variable id="auto_off"><link href="text/scalc/guide/auto_off.xhp" name="Deactivating Automatic Changes">Deactivating Automatic Changes</link> </variable>
<variable id="auto_off"><link href="text/scalc/guide/auto_off.xhp" name="Desactivació dels canvis automàtics">Desactivació dels canvis automàtics</link></variable>
11 months ago
By default, $[officename] automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command </caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z.
Per defecte, el $[officename] corregeix de manera automàtica molts dels errors de tecleig més comuns i els formata mentre escriviu. Si voleu desfer immediatament qualsevol canvi automàtic ho podeu fer prement <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>+Z.
11 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,475 23,418 187,297
Translated 98% 1,450 22,722 182,069
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 12 292 3,073

Last activity

Last change May 24, 2020, 10:30 a.m.
Last author Joan Montané

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity