<ahelp hid="HID_FUNC_ZEILE">Returns the row number of a cell reference.</ahelp> If the reference is a cell, it returns the row number of the cell. If the reference is a cell range, it returns the corresponding row numbers in a one-column <link href="text/scalc/01/04060107.xhp#wasmatrix" name="Array">Array</link> if the formula is entered <link href="text/scalc/01/04060107.xhp#somatrixformel" name="as an array formula">as an array formula</link>. If the ROW function with a range reference is not used in an array formula, only the row number of the first range cell will be returned.
<ahelp hid="HID_FUNC_ZEILE">Returnerer radnummeret til ein cellereferanse.</ahelp> Dersom referansen er ei celle, vert kolonnenummeret gjeve, dersom parameteren er eit celleområde vert radnummera gjeve i ei ein-kolonnes <link href="text/scalc/01/04060107.xhp#wasmatrix" name="Array">matrise</link> dersom formelen er skriven inn som ein <link href="text/scalc/01/04060107.xhp#somatrixformel" name="as an array formula">matriseformel</link>. Dersom RAD-funksjonen med ein områdereferansepeikar ikkje vert brukt i ein matriseformel, vert radnummeret til den første cella i området returnert.
a month ago
The column separator (separating elements in one row) and the row separator are language and locale dependent. But in this help content, the ';' semicolon and '|' pipe symbol are used to indicate the column and row separators, respectively. For example, in the English locale, the ',' comma is used as the column separator, while the ';' semicolon is used as the row separator.
Kva skiljeteikn som vert brukte for å skilje elementa i ein kolonne eller ei rad er avhengig av språklege og lokale innstillingar. På desse hjelpesidene vert semikolon (;) og «pipesymbolet» (|) brukte som skiljeteikn i rader og kolonnar. (I for eksempel engelsk vert komma (,) brukt som skiljeteikn i kolonnar og semikolon (;) vert brukt som skiljeteikn i rader).
a month ago
<emph>Restore</emph>: when a form field is edited, restore the record contents to its initial state.
<emph>Gjenopprett</emph>: Ved redigering av eit skjemafelt: gjenopprett innhaldet til det opphavlege innhaldet.
a month ago
To show all hidden groups, select the outlined table, and then choose <emph>Data - Group and Outline –</emph> <link href="text/scalc/01/12080200.xhp" name="Show Details"><emph>Show Details</emph></link>.
Markerk den utheva tabellen for å visa alle gøymde grupper og vel deretter <emph>Data → Grupper og disponer –</emph> <link href="text/scalc/01/12080200.xhp" name="Show Details"><emph>Vis detaljar</emph></link>.
a month ago
<link href="text/shared/00/00000208.xhp" name="linkname">A dialog for CSV data import</link> appears when linking to external CSV file.
Når du lenkjer til ei ekstern CSV-fil, kjem det opp eit dialogviondauge for <link href="text/shared/00/00000208.xhp" name="linkname">CSV dataimport</link>.
a month ago
<bookmark_value>YIELD function</bookmark_value><bookmark_value>rates of return;securities</bookmark_value><bookmark_value>yields, see also rates of return</bookmark_value>
<bookmark_value>AVKAST-funksjonen</bookmark_value><bookmark_value>avkastingsgrad;verdipapir</bookmark_value><bookmark_value>avkasting, sjå også avkastingsgrader</bookmark_value>
a month ago
In row 14, under Age, enter <item type="input">7, 8, 9,</item> and so on, one after the other. The variance of the weight values for all children of this age attending Joe's birthday party appears.
I rad 14 skal du under alder skriva inn <item type="input">7, 8, 9</item> og så vidare, ein etter ein. Variansen for av vekta for alle boarna på denne alderen som deltar på Jonas sin fødselsdagsfest vert vist.
2 months ago
In row 14, under Age, enter <item type="input">7, 8, 9,</item> and so on, one after the other. The variance of the weight values for all children of this age attending Joe's birthday party appears.
I rad 14 skal du under alder skriva inn <item type="input">7, 8, 9</item> og så vidare, ein etter ein. Variansen for av vekta for alle boarna på denne alderen som deltar på Jonas sin fødselsdagsfest vert vist.
2 months ago
To find the variance of the weight for all children of the same age at Joe's birthday party (scroll up, please), enter the following formula in B16:
For å finna variansen av vekta for alle boarna på same alder ved Jonas sin fødselsdagsfest (sjå ovanfor), skriv inn denne formelen i B16:
2 months ago
In row 14, under Age, enter <item type="input">7, 8, 9,</item> and so on, one after the other. You will see as a result the variance of the weight values for all children of this age.
I rad 14, under alder, skriv inn <item type="input">7, 8, 9</item> og så vidare, ein etter ein. Resultatet vert variansen av vekta for alle boarna på denne alderen.
2 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7,498 78,912 658,639
Translated 99% 7,496 78,898 658,307
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 67 381 4,190

Last activity

Last change Feb. 28, 2021, 6:06 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity