User avatar None

Suggestion added

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/sharedSlovak

<bookmark_value>Dim statement</bookmark_value> <bookmark_value>arrays; dimensioning</bookmark_value> <bookmark_value>dimensioning arrays</bookmark_value>
<bookmark_value>príkaz Dim</bookmark_value><bookmark_value>pole; rozmery</bookmark_value><bookmark_value>rozmery poľa</bookmark_value>
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.4 / text/sbasic/sharedSlovak

Committed changes 4 months ago
<emph>E- E+ e- e+ :</emph> If the format code contains at least one digit placeholder (0 or #) to the right of the symbol E-, E+, e-, or e+, the number is formatted in the scientific or exponential format. The letter E or e is inserted between the number and the exponent. The number of placeholders for digits to the right of the symbol determines the number of digits in the exponent.
<emph>E- E+ e- e+ :</emph> Ak formátovací kód obsahuje aspoň jeden zástupný znak pre číslicu (0 nalebo #) napravo od symbolu E-, E+, e- alebo e+, číslo je formátované podle vedeckého (exponenciálneho) formátu. Medzi číslo a exponent sa vloží písmeno E alebo e. Počet zástupných znakov vpravo od symbolu určuje počet číslic exponentu.
4 months ago
<emph>Result:</emph> Boolean expression that specifies the result of the comparison (True, or False)
<emph>Výsledok:</emph> Logický výraz, ktorý určuje výsledok porovnania (True nalebo False)
4 months ago
<emph>Text:</emph> Any string expression that specifies the directory path or drive.
<emph>Text:</emph> Reťazcový výraz, ktorý určuje cestu nalebo jednotku.
4 months ago
Date variables can only contain dates and time values stored in an internal format. Values assigned to Date variables with <link href="text/sbasic/shared/03030101.xhp" name="Dateserial"><emph>Dateserial</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030102.xhp" name="Datevalue"><emph>Datevalue</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030205.xhp" name="Timeserial"><emph>Timeserial</emph></link> or <link href="text/sbasic/shared/03030206.xhp" name="Timevalue"><emph>Timevalue</emph></link> are automatically converted to the internal format. Date-variables are converted to normal numbers by using the <link href="text/sbasic/shared/03030103.xhp" name="Day"><emph>Day</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030104.xhp" name="Month"><emph>Month</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030106.xhp" name="Year"><emph>Year</emph></link> or the <link href="text/sbasic/shared/03030201.xhp" name="Hour"><emph>Hour</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030202.xhp" name="Minute"><emph>Minute</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030204.xhp" name="Second"><emph>Second</emph></link> function. The internal format enables a comparison of date/time values by calculating the difference between two numbers. These variables can only be declared with the key word <emph>Date</emph>.
Premenné typu Date môžu obsahovať len dátumy alebo časy uložené v internom formáte. Hodnoty priradené premenným Date pomocou<link href="text/sbasic/shared/03030101.xhp" name="Dateserial"><emph>Dateserial</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030102.xhp" name="Datevalue"><emph>Datevalue</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030205.xhp" name="Timeserial"><emph>Timeserial</emph></link> nalebo <link href="text/sbasic/shared/03030206.xhp" name="Timevalue"><emph>Timevalue</emph></link> sa automaticky prevedú na interný formát. Dátumové premenné prevediete na normálne čísla pomocou funkcií <link href="text/sbasic/shared/03030103.xhp" name="Day"><emph>Day</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030104.xhp" name="Month"><emph>Month</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030106.xhp" name="Year"><emph>Year</emph></link> nalebo <link href="text/sbasic/shared/03030201.xhp" name="Hour"><emph>Hour</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030202.xhp" name="Minute"><emph>Minute</emph></link>, <link href="text/sbasic/shared/03030204.xhp" name="Second"><emph>Second</emph></link>. Interný formát umožňuje porovnanie dvoch dátumových / časových hodnôt pomocou výpočtu rozdielu medzi číslami. Tieto premenneé sa môžu deklarovať len kľúčovým slovom <emph>Date</emph>.
4 months ago
The thousands delimiter is displayed if the format code contains the delimiter enclosed by digit placeholders (0 or #).
Oddeľovač tisícok sa zobrazí, ak formátovací kód obsahuje oddeľovač obklopený zástupnými znakmi pre číslice (0 nalebo #).
4 months ago
New contributor 4 months ago
New string to translate 10 months ago
Resource update 10 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,583 39,096 301,683
Translated 63% 2,904 22,611 166,798
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 2% 93 379 3,166

Last activity

Last change Sept. 5, 2020, 7:53 a.m.
Last author Miloš Šrámek

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity