The same applies to the locale settings for date, time and currency formats. The Basic format code will be interpreted and displayed according to your locale setting.
Det same gjeld for dei lokale innstillingane for dato-, tid- og valuta-format. Basic-formatet vil verta tolka og vist i høve til dei lokale språkinnstillingane.
12 days ago
A twip is a screen-independent unit which is used to define the uniform position and size of screen elements on all display systems. A twip is 1/1440th of an inch or 1/20 of a printer's point. There are 1440 twips to an inch or about 567 twips to a centimeter.
Ein «twip» er ei skjermuavhengig eining som vert brukt til å definera ein einskapleg posisjon og storleik for skjermelement på alle visingstypane. Ein twip er 1/1440 tomme eller 1/20 av eit punkt på skrivaren. Det er såleis 1440 twip i ein tomme, eller omkring 567 twip i éin centimeter.
12 days ago
You can also use the following predefined number formats. Except for "General Number", all of the predefined format codes return the number as a decimal number with two decimal places.
Du kan også bruka følgjande førehandsdefinerte talformat. Med unntak av «Generelle tal» returnerer alle dei førehandsdefinerte formatkodeane talet som eit desimaltal med to desimalar.
a month ago
MsgBox "The color " & lVar & " consists of:" & Chr(13) &_
MsgBox "Fargen " & lVar & " er sett saman av:" & Chr(13) &_
3 months ago
MsgBox "The color " & lVar & " consists of:" & Chr(13) &_
MsgBox "Fargen " & lVar & " er sett saman av:" & Chr(13) &_
3 months ago
MsgBox "The color " & lVar & " consists of:" & Chr(13) &_
MsgBox "Fargen " & lVar & " er sett saman av:" & Chr(13) &_
3 months ago
<bookmark_value>XOR operator (logical)</bookmark_value>
<bookmark_value>ANTEN.ELLEXOR-operatoren (logisk)</bookmark_value>
3 months ago
Committed changes 4 months ago
' Optional members go here
' Valfrie medlemmear vert sett inn her
4 months ago
Specifies that the module is a class module that contains members, properties, procedures and functions.
Viser at modulen er ein klassemodul som inneheld medlemmear, eigenskapar, prosedyrar og funksjonar.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 4,583 39,096 301,683
Translated 99% 4,576 39,024 301,113
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 3% 167 975 7,571

Last activity

Last change April 7, 2021, 8:59 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity