Committed changes a year ago
<literal>Xray</literal> calls interrupting Python script execution to help inspect variables.
<literal>Xray</literal> thërret ekzekutimin e ndaluar të skriptit Python për të ndihmuar në inspektimin e ndryshoreve.
a year ago
<literal>InputBox</literal> and <literal>MsgBox</literal> screen I/O functions based on Basic to ease Python development,
<literal>InputBox</literal> dhe<literal>MsgBox</literal> funksionet I/O të ekranit bazuar në Basic për të lehtësuar zhvillimin e Python,
a year ago
Simple logging facilities out of <literal>Access2Base</literal> library Trace console,
Lehtësira të thjeshta logimi nga consoli i librarisë Trace <literal>Access2Base</literal>,
a year ago
You can call %PRODUCTNAME Basic macros from Python scripts, and notable features can be obtained in return such as:
Mund të thërrisni makrotë Themelore %PRODUCTNAME nga skriptet Python, dhe karakteristika të rëndësishme mund të merren si:
a year ago
<variable id="py2ba_h1"><link href="text/sbasic/python/python_2_basic.xhp" name="Calling Basic macros from Python">Calling Basic Macros from Python</link></variable>
<variable id="py2ba_h1"><link href="text/sbasic/python/python_2_basic.xhp" name="Calling Basic macros from Python">Duke thirrur Makrotë Themelore nga Python</link></variable>
a year ago
<bookmark_value>Python;Calling Basic</bookmark_value> <bookmark_value>ParamArray</bookmark_value>
<bookmark_value>Python;Duke thirrur Basic</bookmark_value> <bookmark_value>ParamArray</bookmark_value>
a year ago
Python to Basic
Python në Basic
a year ago
The %PRODUCTNAME scripting framework for Python is optional on some GNU/Linux distributions. If it is installed, selecting <menuitem>Tools - Macros - Run Macro...</menuitem> and checking <literal>%PRODUCTNAME Macros</literal> for the presence of <literal>HelloWorld – HelloWorldPython</literal> macro is sufficient. If absent, please refer to your distribution documentation in order to install the %PRODUCTNAME scripting framework for Python.
Kuadri i skriptimit %PRODUCTNAME për Python është fakultativ në disa distribucione GNU/Linux. Nëse është i instaluar, duke përzgjedhur <menuitem>Vegla - Makrotë - Ekzekuto Makro...</menuitem> dhe duke kontrolluar <literal>Makrotë %PRODUCTNAME</literal> për praninë e makros e <literal>PërshëndetjeBotë – PërshëndetjeBotëPython</literal> është e mjaftueshme. Nëse mungon, ju lutem drejtojuni dokumentit tuaj të shpërndarjes për të instaluar kuadrin e skriptimit %PRODUCTNAME pë Python.
a year ago
You can execute Python scripts choosing <menuitem>Tools - Macros - Run Macro</menuitem>. Editing scripts can be done with your preferred text editor. Python scripts are present in various locations detailed hereafter. You can refer to Programming examples for macros illustrating how to run the Python interactive console from %PRODUCTNAME.
Ju mund t'i ekzekutoni skriptet Python duke zgjedhur <menuitem>Vegla- Makrotë - Ekzekuto Makro</menuitem>. Përpunimi i skripteve mund të bëhet me editorin tuaj të preferuar të shkrimit. Skriptet Python janë të pranishëm në vendndodhje të ndryshme të detajuara në të ardhmen. Mund tu drejtoheni shembujve të Programimit për makrotë që ilustrojnë si të ekzekutosh console interaktiv Python nga %PRODUCTNAME.
a year ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 378 4,489 42,621
Translated 3% 15 265 2,568
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 22, 2019, 10:04 p.m.
Last author Bela Toci

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity