On the <emph>Standard Bar</emph>, click the <emph>Navigator</emph> icon <image id="img_id5211883" src="cmd/sc_navigator.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id5211883">Icon navigator</alt></image> to open the <emph>Navigator</emph>.
A la barra <emph>EBarra estàndard</emph>, feu clic a la icona <emph>Naveigadtor</emph> <image id="img_id5211883" src="cmd/sc_navigator.png" width="0.566cm" height="0.566cm"><alt id="alt_id5211883">Icona Navegador d'icones</alt></image> per a obrir el <emph>Navegador</emph>.
9 days ago
New contributor 9 days ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/swriter/guideCatalan

Committed changes 2 months ago
To quickly open all input fields in a document for editing, press Ctrl+Shift+F9.
Per a obrir ràpidament tots els camps d'entrada d'un document per a editar-los, premeu Ctrl+Maj+F9.
3 months ago
To edit the formula, double-click the field in the document.
Per a editar la fórmula, feu doble clic al camp del document.
3 months ago
You can also use the commands on the <link href="text/swriter/main0206.xhp" name="Numbering Object Bar">Bullets and Numbering</link> toolbar to edit a numbered or bulleted list. To change the numbering or bullet format, click the <emph>Bullets and Numbering</emph> icon.
També podeu utilitzar les ordres de la barra d'eines <link href="text/swriter/main0206.xhp" name="Barra d'objectes de numeració">Pics i numeració</link> per a editar una llista numerada o amb pics. Per a canviar el format dels pics o de la numeració, feu clic a la icona <emph>Pics i numeració</emph>.
3 months ago
To edit the properties of the text area for footnotes or endnotes, choose <emph>Format - Page</emph>, and then click the <link href="text/swriter/01/05040600.xhp" name="Footnote"><emph>Footnote</emph></link> tab.
Per a editar les propietats de l'àrea de text per a les notes al peu o les notes finals, trieu <emph> Format - Pàgina</emph> i feu clic a la pestanya <link href="text/swriter/01/05040600.xhp" name="Nota al peu"><emph>Nota al peu</emph></link>.
3 months ago
To edit the text of a footnote or endnote, click in the note, or click the anchor for the note in the text.
Per a editar el text d'una nota al peu o una nota final, feu clic a la nota o a l'àncora de la nota en el text.
3 months ago
To edit a frame, select the frame, right-click, and then choose a formatting option. You can also right-click the selected frame, and choose <emph>Frame</emph>.
Per a editar un marc seleccioneu-lo, feu-hi doble clic i trieu una opció de formatació. També podeu fer clic amb el botó dret al marc seleccionat i triar <emph>Marc</emph>.
3 months ago
You can resize and move the chart in the text document as you would any object. To edit the chart data, double-click the chart.
Podeu redimensionar i moure el diagrama en el document de text tal com ho faríeu amb qualsevol objecte. Per a editar-ne les dades, feu doble clic al diagrama.
3 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,135 30,205 252,355
Translated 97% 2,079 29,011 240,474
Needs editing 1% 25 561 5,563
Failing checks 1% 26 424 5,766

Last activity

Last change Jan. 9, 2021, 6 p.m.
Last author AssumptaAn

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity