Translation status

6 Strings 100% Translate
99 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 16 123 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 3,295 36,005 4 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 9% 10 62 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 161 1,235 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 42% 379 6,788 4 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 287 3,309 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 2,121 34,331 9 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 1,367 22,964 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 141 897 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 53 450 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 9% 2,528 39,326 5 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 5 84 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 271 3,280 2 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 182 2,544 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 226 2,089 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 19% 1,256 17,979 17 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 57 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 116 914 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 34 446 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2% 301 3,299 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 99 1,412 2 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 88 932 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 16 106 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 50 393 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 17% 134 1,105 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
auxiliary MPL-2.0 94% 7 20 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 1,317 16,422 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 1,812 29,165 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 31% 176 1,313 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 242 3,138 10 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 23 354 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 16 128 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 31% 1,311 23,184 8 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 238 3,200 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 16 134 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12% 168 1,631 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 5,714 73,465 279 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 76 1,179 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 703 8,746 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 705 10,732 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 25% 179 1,093 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 1,518 30,178 8 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 78 187 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 221 2,124 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 48 785 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 179 1,647 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 185 2,551 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 167 1,200 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 29% 143 1,776 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 67 460 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 638 8,770 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 3 10 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 3,916 53,791 10 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 88 1,012 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 769 12,249 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 29% 1,159 19,051 2 Translate

Translation Information

Project website https://www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask*/helpcontent2/source/text/smath/02.po
Translation file sq/helpcontent2/source/text/smath/02.po
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/smath/02Albanian

Committed changes 11 months ago
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position.
Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren <emph>e Komandave</emph> dhe thekson pozicionin e tij respektivpërkatës.
11 months ago
Double-clicking a character or symbol in the document moves the focus of the cursor to the <emph>Commands</emph> window and highlights its respective position.
Klikimi dyfish i një karakteri apo simboli në dokument zhvendos fokusin e kursorit në dritaren <emph>e Komandave</emph> dhe thekson pozicionin e tij respektiv.
11 months ago
You can also click a position in the document to move the cursor to its corresponding position in the <emph>Commands</emph> window.
Mundeni gjithashtu të klikoni një pozicion në dokument për të lëvizur kursorin në pozicionin e tij korrespondues në dritaren <emph>e Komandave</emph>.
11 months ago
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Use this icon on the Tools bar to turn the Formula Cursor on or off.</ahelp> The part of the formula where the cursor is positioned in the <emph>Commands</emph> window is marked with a thin border when the formula cursor is active.</variable>
<variable id="cursor"><ahelp hid="SID_FORMULACURSOR">Përdor këtë ikonë në shiritin e Veglave për të shndërruar Kursorin e Formulës aktivizuar ose çaktivizuar.</ahelp> Pjesa e formulës ku kursori është i pozicionuar në dritaren e <emph>Komandave</emph> shënohet me një kufi të hollë kur kursori i formulës është aktiv.</variable>
11 months ago
<bookmark_value>formula cursor in $[officename] Math</bookmark_value><bookmark_value>cursor; in $[officename] Math</bookmark_value>
<bookmark_value>kursori i formulës në $[officename] </bookmark_value><bookmark_value>kursorin e Math; në $[officename] Math</bookmark_value>
11 months ago
New contributor 11 months ago
None

New string to translate

LibreOffice Help – 6.3 / text/smath/02Albanian

New string to translate 11 months ago
None

Resource update

LibreOffice Help – 6.3 / text/smath/02Albanian

Resource update 11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 6 99 744
Translated 100% 6 99 744
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 22, 2019, 9:34 p.m.
Last author Bela Toci

Activity in last 30 days

Activity in last year