Committed changes 2 months ago
If your text contains more than one character, the converted text becomes a grouped object. Double-click the group to edit individual objects. Press Esc when finished.
Si el text conté més d'un caràcter, el text convertit esdevé un objecte agrupat. Feu doble clic al grup per a editar els objectes individuals. Premeu Esc quan hàgiu acabat.
3 months ago
To edit the properties of the 3D object, use the Line and Filling toolbar and the 3D Settings toolbar.
Per a editar les propietats de l'objecte 3D, utilitzeu la barra d'eines Línia i emplenament i la barra d'eines Paràmetres 3D.
3 months ago
To edit the properties of the 3D object, use the <emph>Line and Filling</emph> toolbar and the <emph>3D Settings</emph> toolbar.
Per a editar les propietats de l'objecte 3D, utilitzeu la barra d'eines <emph>Línia i emplenament</emph> i la barra d'eines <emph>Paràmetres 3D</emph>.
3 months ago
Committed changes 4 months ago
Click outside the spreadsheet to view the slide.
Feu clic a l'exterior del full de càlcul per a visualitzar la diapositiva.
4 months ago
To view the data points and control points of a curved line, select the line, and then click the <emph>Points</emph> icon on the Drawing bar. The data points are represented by squares and the control points by circles. A control point might overlay a data point.
Per a visualitzar els punts de dades i els punts de control d'una línia corba, seleccioneu-la i feu clic a la icona <emph>Punts</emph> de la barra Dibuix. Els punts de dades es representen per mitjà de quadrats i els punts de control, per mitjà de cercles. Un punt de control es pot superposar a un punt de dades.
4 months ago
To display the entire image as the background, clear the <emph>Tile </emph>check box in the <emph>Position </emph>area, and then select <emph>AutoFit</emph>.
Per a visualitzar la imatge sencera com a fons, desactiveu la casella de selecció <emph>Mosaic</emph> a l'àrea <emph>Posició</emph> i després seleccioneu <emph>Ajustament automàtic</emph>.
4 months ago
Committed changes 4 months ago
Press <item type="keycode">Esc</item> to abort the show before the end.
Premeu <item type="keycode">Esc</item> per avortar interrompre la presentació abans que acabi.
4 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 767 10,978 85,519
Translated 82% 632 8,920 68,541
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 4 61 611

Last activity

Last change Oct. 21, 2020, 1:40 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity