Committed changes 5 months ago
If there are no text objects on the slide, or if you reached the last text object, a new slide is inserted after the current slide. The new slide uses the same layout as the current slide.
Jei skaidrėje nėra tekstinio objekto arba jei prieinamas paskutinis tekstinis objektas, po esamos skaidrės įterpiama nauja skaidrė. Naujos skaidrė struktūra tokia pati, kaip ir ankstesnės.
5 months ago
Hold down Shift while dragging to resize an object to maintain the proportions of the object.
Tempdami laikykite nuspaudę Lyg2 ir pakeisite objekto dydį, išlaikydami objekto proporcijas.
5 months ago
Select adjacent items or a text passage. Click at the start of a selection, move to the end of the selection, and then hold down Shift while you click.
Pažymimas gretimas objektas ar tekstą. Spustelėkite pasirinkimo pradžioje, tempkite iki pasirinkimo pabaigos, tuomet spauskite Lyg2, kol spustelėjate pelės klavišą.
5 months ago
Hold down <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Alt</defaultinline></switchinline> to draw or resize objects by dragging from the center of the object outward.
Jei norite nubraižyti arba objekto dydį, pakeisti dydį tempdami nuo centro, laikykite nuspaudę <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Option</caseinline><defaultinline>Lyg3</defaultinline></switchinline>.
5 months ago
Constrains the movement of the selected object horizontally or vertically.
Neleidžia pasirinktam objektui judėti horizontaliai arba vertikaliai.
5 months ago
Delete text to end of sentence
Pašalina tekstą iki sakinio pabaigos
5 months ago
In a list: delete an empty paragraph in front of the current paragraph
Sąraše: pašalina tuščią pastraipą prieš esamą pastraipą
5 months ago
Go to start of text block in slide
Pereina į skaidrės teksto lauko pradžią.
5 months ago
Selecting to the right word by word
Pažymi dešinėn žodį po žodžio
5 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 239 1,253 12,874
Translated 8% 21 241 1,386
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 24, 2020, 10:31 p.m.
Last author eglejasu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity