Committed changes 8 months ago
<ahelp hid=".uno:CrookRotate">Distorts the selected object by wrapping it around imaginary circles, and then adding perspective. Drag a handle of the selected object to distort it.</ahelp> If the selected object is not a polygon or Bézier curve, you are prompted to change the object to a curve before you can distort it.
<ahelp hid=".uno:CrookRotate">Ištempia pasirinktą objektą apie įsivaizduojamą apskritimą, ir prideda perspektyvą. Jei norite ištempti objektą, tempkite vieną jo rankenėlę.</ahelp> Jei pasirinktas objektas nėra daugiakampis ar Bezjė kreivė, tai pirma pakeiskite jį į kreivę ir galėsite ištempti.
8 months ago
Allow Quick Editing
Leisti greitą taisymą
8 months ago
<ahelp hid=".uno:MeasureLine">Draws a line that displays the dimension length bounded by guides.</ahelp> Dimension lines automatically calculate and display linear dimensions. To draw a dimension line, open the <emph>Arrows</emph> toolbar, and click the <emph>Dimension Line</emph> icon. Move your pointer to where you want the line to start and drag to draw the dimension line. Release when finished.
<ahelp hid=".uno:MeasureLine">Nubrėžia liniją, kurioje rodomas atstumas tarp orientyrų.</ahelp> mMatmenų linijos automatiškai apskaičiuojamos ir parodomos. Jei norite įterpti matmenų liniją, spustelėkite <emph>Linijų ir rodyklių</emph> mygtuką ir pasirinkite <emph>Matmenų liniją</emph>. Perkelkite žymeklį, kur norite pradėti brėžti matmenų liniją, ir nuspaudę pelės žymeklį tempkite, kiek jums reikia. Baigę atleiskite pelės klavišą.
8 months ago
<ahelp hid=".uno:LineArrows">Draws a straight line with arrows at both ends where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:LineArrows">Nubrėžia tiesią liniją su rodyklėmis galuose, kai tempiate žymeklį esamame dokumente. Jei norite brėžti liniją, kuri sudaro 45 laipsnių kampą, tempdami laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.</ahelp>
8 months ago
<ahelp hid=".uno:LineSquareArrow">Draws a straight line that starts with a square and ends with an arrow where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:LineSquareArrow">Nubrėžia tiesią liniją su kvadratėliu pradžioje ir rodykle pabaigoje, kai tempiate žymeklį esamame dokumente. Jei norite brėžti liniją, kuri sudaro 45 laipsnių kampą, tempdami laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.</ahelp>
8 months ago
<ahelp hid=".uno:LineCircleArrow">Draws a straight line that starts with a circle and ends with an arrow where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:LineCircleArrow">Nubrėžia tiesią liniją su skrituliuku pradžioje ir rodykle pabaigoje, kai tempiate žymeklį esamame dokumente. Jei norite brėžti liniją, kuri sudaro 45 laipsnių kampą, tempdami laikykite nuspaudę klavišą Lyg2.</ahelp>
8 months ago
If you want, you can add an arrow after you draw a line by choosing Format - Line, and then selecting an arrow style from the Style box.
Jei norite, galite pridėti rodykles anksčiau nubrėžtai linijai. Pasirinkite Formatas – Linija ir tuomet pasirinkite rodyklę stilių laukelyje.
8 months ago
<ahelp hid=".uno:InsertToolbox">Open the <emph>Insert</emph> toolbar, where you can add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:InsertToolbox">Atverkite <emph>įterpimo</emph> priemonių juostą, iš kurios galite įterpti į savo dokumentą objektus, įskaitant diagramas, skaičiuoklės dokumentus ir paveikslus. </ahelp>
8 months ago
<ahelp hid=".uno:ConnectorLineArrowEnd">Draws a straight line connector with an arrow at the endpoint. Click a gluepoint on an object, drag to a gluepoint on another object, and then release.</ahelp>
<ahelp hid=".uno:ConnectorLineArrowEnd">Nubrėžia tiesią jungiamąją liniją su rodykle pabaigoeje. Paspauskite objekto jungimo tašką, tempkite iki kito objekto jungimo taško ir atleiskite.</ahelp>
8 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 660 7,534 68,168
Translated 66% 441 5,877 49,862
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 0 0 0

Last activity

Last change July 24, 2020, 8:11 p.m.
Last author eglejasu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity