Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/simpress/01.po
Translation file lt/helpcontent2/source/text/simpress/01.po
Committed changes 6 months ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/navigatorpanel/dragmode">Drag and drop slides and named objects into the active slide.</ahelp> You can only insert slides and named objects from a saved file. You can only insert named objects as copies.
<ahelp hid="modules/simpress/ui/navigatorpanel/dragmode">Tempkite skaidres ir pavadintus objektus į esamą skaidrę.</ahelp> Galite įterpti skaidres ir pavadintus objektus tik iš įrašytų failų. Galite įterpti tik pavadintų objektų kopijas.
6 months ago
<ahelp hid=".">In the submenu you can choose to display a list of all shapes or only the named shapes. Use drag-and-drop in the list to reorder the shapes. When you set the focus to a slide and press the <item type="keycode">Tab</item> key, the next shape in the defined order is selected.</ahelp>
<ahelp hid=".">Submeniu galite pasirinkti rodyti visų figūrų sąrašą arba tik pavadintas figūras. Tempdami galite pergrupuosti figūras. Kai židiniu nustatote skaidrę ir paspaudžiate <item type="keycode">Tab</item> klavišą, tai esamame rikiavime pažymima kita figūra.</ahelp>
6 months ago
<ahelp hid=".">Select to play the sound repeatedly until another sound starts.</ahelp>
<ahelp hid=".">Pasirinkite groskambėti pasikartojantį garsą, kol bus pradėtas kitas garsas.</ahelp>
6 months ago
The first row of the entry shows a mouse icon if the animation is started by a mouse click, and a clock if the animation starts after the previous animation ends. The name of the shape for the animation effect or the first characters of the animated text.
Pirmoje įvesties eilutėje yra pelės piktograma, jei animacija paleidžiama pelės spustelėjimu, ir laikrodžio piktograma, jei animacija pradedama pasibaigus ankstesnei animacijai.
6 months ago
The device and the computer are now connected, the current presentation enters in Presentation Mode immediately, controlled by the mobile device.
Įrenginys ir kompiuteris sujungti, esama pateiktis perjungiama į Demonstravimo veikseną, valdomą mobiliuoju įrenginiu.
6 months ago
Enter the PIN number displayed by the device and press <emph>Connect</emph> to authorize a connection.
Įveskite PIN kodą, kuris rodomas įrenginyje, ir spustelėkite <emph>Sujungti</emph>.
6 months ago
<bookmark_value>Impress Remote;remote connection dialog</bookmark_value><bookmark_value>presentation;remote control connections</bookmark_value>
<bookmark_value>pateikčių rengyklės nuotolinis prijungimas; nuotolinio prijungimo dialogo langas</bookmark_value><bookmark_value>pateiktis; nuotolinio valdymo prijungimas</bookmark_value>
6 months ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/customanimationtimingtab/delay_value">Specifies an additional delay of n seconds until the effect starts.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/customanimationtimingtab/delay_value">Nurodo efekto pradžios delsimą sekundėmis.</ahelp>
6 months ago
<ahelp hid="modules/simpress/ui/customanimationtexttab/animate_shape">Deselect this box to animate only the text, not the shape.</ahelp>
<ahelp hid="modules/simpress/ui/customanimationtexttab/animate_shape">Atšaukite šį pažymėjimą, jei norite animuoti tik tekstą, be figūros.</ahelp>
6 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,046 9,424 86,175
Translated 100% 1,046 9,424 86,175
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 1 30 583

Last activity

Last change July 21, 2020, 10:40 a.m.
Last author eglejasu

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity