Translation Information

Project website www.libreoffice.org
Mailing list for translators l10n@global.libreoffice.org
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Mozilla Public License 2.0
Filemask */helpcontent2/source/text/shared/02.po
Translation file nn/helpcontent2/source/text/shared/02.po
Committed changes a month ago
On Windows systems, you can hold down the <item type="keycode">Alt</item> key while dragging to select a block of text. You don't need to enter the block selection mode.
Viss du brukear Windows, kan du halda nede <item type="keycode">Alt</item>-tasten medan du dreg for å merkja ei blokk med tekst. Du treng ikkje velja blokkområdemodus.
a month ago
Click in the field to toggle the modes (except in the $[officename] Basic IDE, where only the <emph>Insert</emph> mode is active). If the cursor is positioned in a text document, you may also use the <emph>Insert</emph> key (if available on your keyboard) to toggle the modes.
Klikk i feltet for å skifta modus (gjeld ikkje i $[officename] Basic IDE, der berre <emph>innsetjingsmodus</emph> er aktiv). Viss markøren står i eit tekstdokument, kan du også skifta modus med <emph>Insert</emph>-tasten (viss denne finst på tastaturet du brukear).
a month ago
If you use the filter function in database tables or forms, then type the value in the <emph>Value </emph>text box to be used for filtering.
Dersom du brukear filterfunksjonen i databasetabellar eller skjema, skriv du verdien som skal brukast til filtrering i skrivefeltet <emph>Verdi</emph>.
a month ago
If several records are selected when you choose the <emph>Data to Text</emph> function, the mail merge fields will be inserted according to the number of records. Also, a field command such as "Next record" will be inserted automatically between individual field command blocks.
Viss fleire postar er valde når du brukear funksjonen <emph>Data til tekst</emph>, vert brevflettingsfelta sett inn etter kor mange postar som finst. I tillegg vert ein feltkommando som for eksempel «Neste post» sett inn automatisk mellom dei enkelte feltkommandoblokkene.
a month ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog/rowonly">Inserts an empty heading line into the text table.</ahelp> Using the<emph> Create row only </emph>option, you can define headings in the document, which do not correspond to the database field names.
<ahelp hid="modules/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog/rowonly">Set inn ei tom linje for overskrifter i teksttabellen.</ahelp> Viss du brukear <emph>Lag berre rad</emph>-alternativet, kan du laga overskrifter som ikkje treng å samsvara med namna på databasefelta i dokumentet.
a month ago
<ahelp hid="modules/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog/columnname">Uses the field names of the database table as headings for each of the text table columns.</ahelp>
<ahelp hid="modules/swriter/ui/insertdbcolumnsdialog/columnname">Brukear feltnamna i databasetabellen som overskrifter for kvar av kolonnane i teksttabellane.</ahelp>
a month ago
Combo boxes can display the data of any table. A direct link between the current form table and the table whose values are to be displayed in the combo box (list table) is not required. Combo boxes do not work with references. If the user enters or selects a value and saves it, the value actually displayed will be entered in the form table. As there is no link between the form table and the list table, the <emph>Field Link</emph> table does not appear here.
Kombinasjonsboksar kan visa data frå einkvar tabell. Ei direkte lenkje mellom skjematabellen og tabellen med verdiar som skal visast i kombinasjonsboksen (listetabellen) trengst ikkje. Kombinasjonsboksar brukear ikkje referansar. Dersom brukaren skriv inn eller vel ein verdi og lagrar han, vert verdien lagra i skjematabellen slik som han vert vist. Sidan det ikkje er noka lenkje mellom skjematabellen og listetabellen, vert ikkje <emph>feltlenkjetabellen</emph> vist her.
a month ago
As a general rule, the database table that contains the visible list entries in the form is not the table on which the form is based. The list boxes in a form work by using references; that is, references to the visible list entries are located in the form table (values table) and are also entered as such in the values table if the user selects an entry from the list and saves it. Through reference values, list boxes can display data from a table linked to the current form table. Thus the <emph>List Box Wizard</emph> allows two tables of a database to be linked, so that the control field can display a detailed list of a database field that is located in a different table from the one to which the form refers.
Til vanleg vil ikkje den databasetabellen som inneheld dei synlege listeoppføringane vera den same tabellen som skjemaet er basert på. Listeboksane i skjemaet brukear referansar, altså ligg referansane til dei synlege listeoppføringane i skjematabellen (verditabellen). Dei er òg skrivne inn slik i verditabellen dersom brukaren vel ei oppføring frå lista og lagrar henne. Ved hjelp av referanseverdiar kan listeboksar visa data frå ein tabell som er knytt til skjematabellen. Slik kan <emph>vegvisaren for listeboksar</emph> knyta saman to tabellar i ein database, slik at kontrollfeltet kan visa ei detaljert liste over eit databasefelt som ligg i ein annan tabell enn den som skjemaet refererer til.
a month ago
Committed changes a month ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 2,182 31,519 251,490
Translated 100% 2,182 31,519 251,490
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 1% 35 546 4,347

Last activity

Last change Dec. 12, 2020, 8:54 p.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity