Translation status

1,469 Strings 99% Translate
23,246 Words 98%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 212 2,623 248 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 74% 83 1,971 5 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 117 1,995 47 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 95% 7 31 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 88% 320 5,094 51 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 4 38 3 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 6 203 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 277 3,796 22 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 40% 184 2,727 1 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 14 3 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 34 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 56 1,194 26 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 1 36 1 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 96% 11 337 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 90% 186 4,594 23 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 805 14,708 90 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 110 1,054 15 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 82% 135 2,058 4 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 94% 114 2,810 27 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 11 4 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 89% 549 9,032 96 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 97% 49 1,750 19 Translate
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/guideCatalan

Committed changes 8 days ago
To edit a scenario, right-click the name in the Navigator and choose <emph>Properties</emph>.
Per a editar un escenari, feu clic amb el botó dret del ratolí damunt el nom de l'escenari al Navegador i trieu <emph>Propietats</emph>.
9 days ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/guideCatalan

Committed changes a month ago
To undo the selection of a sheet, click its sheet tab again while pressing the <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Command</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline> key. The sheet that is currently visible cannot be removed from the selection.
Per a desfer la selecció d'un full, feu clic de nou a la pestanya del full mentre premeu la tecla <switchinline select="sys"><caseinline select="MAC">Ordre</caseinline><defaultinline>Ctrl</defaultinline></switchinline>. El full que es veu actualment no es pot eliminar de la selecció.
a month ago
None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/guideCatalan

Committed changes a month ago
Click <emph>More</emph> in the <emph>Consolidate</emph> dialog to display additional settings:
Feu clic al botó <emph>Més</emph> del diàleg <emph>Consolida</emph> per a visualitzar paràmetres addicionals:
a month ago
An image that you have loaded with <item type="menuitem">Format - Page - Background</item> is only visible in print or in the print preview. To display a background image on screen as well, insert the graphic image by choosing <item type="menuitem">Insert - Image - From File</item> and arrange the image behind the cells by choosing <item type="menuitem">Format - Arrange - To Background</item>. Use the <link href="text/scalc/01/02110000.xhp" name="Navigator">Navigator</link> to select the background image.
Una imatge carregada amb <item type="menuitem">Format ▸ Pàgina ▸ Fons</item> només es pot visualitzar a la impressió o a la previsualització de la impressió. Per a visualitzar una imatge de fons a la pantalla, inseriu la imatge gràfica des d'<item type="menuitem">Insereix ▸ Imatge ▸ Des d'un fitxer</item> i col·loqueu la imatge darrere les cel·les amb l'opció <item type="menuitem">Format ï▸ Organitza ▸ Al fons</item>. Utilitzeu el <link href="text/scalc/01/02110000.xhp" name="Navegador">Navegador</link> per a seleccionar la imatge de fons.
a month ago
You can choose <emph>Tools - Detective</emph> at any time and choose the command <link href="text/scalc/01/06030800.xhp" name="Mark Invalid Data"><emph>Mark Invalid Data</emph></link> to display which cells contain invalid values.
Podeu triar <emph>Eines - Detectiu</emph> en qualsevol moment i triar l'ordre <link href="text/scalc/01/06030800.xhp" name="Marca les dades no vàlides"><emph>Marca les dades no vàlides</emph></link> per a visualitzar les cel·les que contenen valors no vàlids.
a month ago
Use the navigation buttons to display all the sheets belonging to your document. Clicking the button on the far left or the far right displays, respectively, the first or last sheet tab. The middle buttons allow the user to scroll forward and backward through all sheet tabs. To display the sheet itself click on the sheet tab.
Utilitzeu els botons de navegació per a visualitzar tots els fulls que pertanyen al document. Si feu clic al botó situat més a l'esquerra o més a la dreta es mostrarà la primera o l'última pestanya del full, respectivament. Els botons intermedis us permeten desplaçar-vos endavant i endarrere per totes les pestanyes del full. Per a visualitzar el full en si, feu clic damunt la pestanya del full.
a month ago
<variable id="tip">If you would like to view the calculation of individual elements of a formula, select the respective elements and press F9. For example, in the formula =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) select the section SUM(C1:D12) and press F9 to view the subtotal for this area. </variable>
<variable id="tip">Si voleu veure el càlcul d'elements individuals d'una fórmula, seleccioneu els elements respectius i premeu F9. Per exemple, a la fórmula =SUMA(A1:B12)*SUMA(C1:D12) seleccioneu la secció SUMA(C1:D12) i premeu F9 per a visualitzar el subtotal per a aquesta àrea. </variable>
a month ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,469 23,246 185,760
Translated 99% 1,463 23,010 184,029
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 4 67 628

Last activity

Last change Oct. 21, 2020, 2:34 p.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Activity in last 30 days

Activity in last year