If you select "Whole Numbers", values such as "12.5" are not allowed. Choosing "Date" allows date information both in the local date format as well as in the form of a <link href="text/sbasic/shared/03030101.xhp" name="serial date">serial date</link>. Similarly, the "Time" condition permits time values such as "12:00" or serial time numbers. "Text Length" stipulates that cells are allowed to contain text only.
Si seleccioneu "«Nombres enters"», no es permetran valors com ara "«12,5"». Si trieu "«Data"» es permetrà que la informació de dates estigui en format local i també en forma de <link href="text/sbasic/shared/03030101.xhp" name="data en sèrie">data en sèrie</link>. De manera semblant, la condició "«Hora"» permet valors horaris com ara "«12:00"» o números d'hora en sèrie. La "«Longitud del text"» estableix que es permet que les cel·les continguin només text.
2 months ago
If you select "Macro", then by using the <emph>Browse</emph> button you can specify a macro to be run in the event of an error.
Si seleccioneu "«Macro"» i després utilitzeu el botó <emph>Navega</emph> podeu indicar que s'executi una macro determinada en cas que es produeixi un error.
2 months ago
If you select "Stop" as the action, invalid entries are not accepted, and the previous cell contents are retained.
Si seleccioneu "«Atura"» com a acció, les entrades no vàlides no s'acceptaran i es mantindran els continguts anteriors de la cel·la.
2 months ago
Choose <item type="menuitem">Data - Validity</item>.
Trieu <item type="menuitem">Dades - Validesa</item>.
2 months ago
Select "List" to enter a list of valid entries.
Seleccioneu "«Llista"» per a introduir una llista d'entrades vàlides.
2 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/guideCatalan

Committed changes 3 months ago
In the formula, an entire 24-hour day has a value of 1 and one hour has a value of 1/24. The logical value in parentheses is 0 or 1, corresponding to 0 or 24 hours. The result returned by the formula is automatically issued in time format due to the sequence of the operands.
A la fórmula, un dia de 24 hores té el valor d'1 i 1 hora té el valor de '1/24. El valor lògic entre parèntesis és 0 o 1, que correspon a 0 o 24 hores. El resultat que dóona la fórmula es genera automàticament en format horari a causa de la seqüència dels operands.
3 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/guideCatalan

Committed changes 5 months ago
To edit a scenario, right-click the name in the Navigator and choose <emph>Properties</emph>.
Per a editar un escenari, feu clic amb el botó dret del ratolí damunt el nom de l'escenari al Navegador i trieu <emph>Propietats</emph>.
5 months ago
User avatar None

Committed changes

LibreOffice Help – 6.3 / text/scalc/guideCatalan

Committed changes 7 months ago
Browse all translation changes

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 1,469 23,246 185,760
Translated 99% 1,463 23,010 184,029
Needs editing 0% 0 0 0
Failing checks 0% 4 67 628

Last activity

Last change Feb. 8, 2021, 5:07 a.m.
Last author Adolfo Jayme Barrientos

Daily activity

Daily activity

Weekly activity

Weekly activity