Translation status

7,562 Strings 99% Translate
77,527 Words 99%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 177 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 123 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/python This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
auxiliary MPL-2.0 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 91% 124 1,021 27 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 51 32 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 2 37 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 45 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 4 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 2 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 99% 5 70 2 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 35 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 1 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 3 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 9 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 65 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 40 Translate
Committed changes 2 months ago
<link href="text/scalc/01/02190000.xhp" name="Delete Page Break">Delete Page Break</link>
<link href="text/scalc/01/02190000.xhp" name="Delete ManualPage Breaks">Slett sideskift</link>
2 months ago
<item type="input">=SECOND(C4)</item> returns 17 if contents of C4 = <item type="input">12:20:17</item>.
<item type="input">=SEKUND(C4)</item> returnerer 17 dersom indnhaldet av C4 = <item type="input">12:20:17</item>.
2 months ago
Committed changes 3 months ago
<ahelp hid="HID_FUNC_VERWEIS">Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range.</ahelp> Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to <link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section9" name="VLOOKUP">VLOOKUP</link> and <link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section17" name="HLOOKUP">HLOOKUP</link>, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.
<ahelp hid="HID_FUNC_VERWEIS">Returnerer innhaldet av ei celle anten frå eit område med ei rad eller ein kolonne.</ahelp> Du kan også returnera den tildelte verdien, med den same indeksen, i ein annan kolonne eller ei anna rad. I motsetnad til <link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section9" name="VLOOKUP">FINN.RAD</link> og <link href="text/scalc/01/04060109.xhp#Section17" name="HLOOKUP">FINN.KOLONNE</link> kan søkje- og resultatvektoren vera på ulike stadear. Dei treng ikkje grensa opp mot kvarandre. Søkjevektoren for SLÅ.OPP må vera sortert i stigande rekkjefølgje, ellers vil søket ikkje returnere eit brukbart resultat.
3 months ago
The <emph>Function List</emph> window is a resizable <link href="text/shared/00/00000005.xhp#andocken" name="dockable window">dockable window</link>. Use it to quickly enter functions in the spreadsheet. By double-clicking an entry in the functions list, the respective function is directly inserted with all parameters.
Vindauget <emph>Funksjonsliste</emph> kan <link href="text/shared/00/00000005.xhp#andocken" name="dockable window">festast</link> andre stadear og du kan også endre storleiken på det. Bruk dette for å raskt kunne skriva inn funksjonar i reknearket. Når du dobbeltklikkar på ein funksjon, vert denne sett inn i reknearket med alle parametera.
3 months ago
If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).
Viss Type = 0, vil berre identiske resultat verta funne. Viss søkekriteriet finst fleire stadear, vil berre det første funnet verta returnert. Det er berre med Type = 0 at du kan leita etter regulære uttrykk (dersom slått på i innstillingane for utrekning) eller jokerteikn (dersom slått på i innstillingane for utrekning).
3 months ago
<variable id="textjoinfunction"><ahelp hid=".">Concatenates one or more strings, and uses delimiters between them.</ahelp></variable>
<variable id="textjoinfunction"><ahelp hid=".">Kjeder saman ein eller fleire strengear med skiljeteikn mellom kvart ledd.</ahelp></variable>
3 months ago
Weekend string provides another way to define the weekly non-working days. It must have seven (7) characters – zeros (0) for working day and ones (1) for non-working day. Each character represents a day of the week, starting with Monday. Only 1 and 0 are valid. “1111111” is an invalid string and should not be used. For example, the weekend string “0000011” defines Saturday and Sunday as non-working days.
Ein annan måte å definere fridagar på er å bruka helgestrengear. Strengen må ha sju (7) teikn – null (0) for arbeidsdagar og ein (1) for fridagar. Kvart tal representerer ein vekedag. Første dagen er måndag. Strengen «1111111» kan ikkje brukast. Strengen «0000011» definerer laurdag og søndag som fridagar.
3 months ago
<ahelp hid="modules/scalc/ui/validationcriteriapage/minlist">Enter the entries that will be valid values or text strings.</ahelp>
<ahelp hid="modules/scalc/ui/validationcriteriapage/minlist">Skriv inn oppføringane som kjem til å vera gyldige verdiar eller tekststrengear.</ahelp>
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 7,562 77,527 644,665
Translated 99% 7,561 77,507 644,479
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 1% 130 1,990 14,507

Last activity

Last change Aug. 7, 2020, 11:40 a.m.
Last author Kolbjørn Stuestøl

Activity in last 30 days

Activity in last year