Translation status

308 Strings 2% Translate
3,440 Words 4%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
text/smath/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 38% 16 123 Translate
text/sbasic/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 3,295 36,005 4 Translate
text/sdraw/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 9% 10 62 Translate
text/scalc This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 161 1,235 Translate
text/simpress/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 42% 379 6,788 4 Translate
text/swriter/librelogo This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 287 3,309 Translate
text/swriter/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 2,121 34,331 9 Translate
text/scalc/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 1,367 22,964 Translate
text/scalc/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 5% 141 897 Translate
text/schart/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 11% 53 450 Translate
text/shared/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 9% 2,528 39,326 5 Translate
text/shared/07 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 5 84 Translate
text/swriter/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 271 3,280 2 Translate
text/shared/05 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 182 2,544 Translate
text/shared/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 226 2,089 Translate
text/shared/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 19% 1,256 17,979 17 Translate
text/sdraw/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 57 Translate
text/sdraw This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 7% 116 914 Translate
text/sbasic/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 49% 34 446 Translate
text/sbasic/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 6% 99 1,412 2 Translate
text/scalc/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 88 932 Translate
text/schart/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 50% 16 106 Translate
text/smath/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 Translate
text/smath/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 50 393 Translate
text/simpress/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 17% 134 1,105 Translate
text/swriter/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 17 110 Translate
auxiliary MPL-2.0 94% 7 20 Translate
text/smath/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 1,317 16,422 Translate
text/swriter/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 1,812 29,165 Translate
text/swriter/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 31% 176 1,313 Translate
text/swriter This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 27% 242 3,138 10 Translate
text/shared/autokorr This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 52% 23 354 Translate
text/shared/menu This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 16 128 Translate
text/shared/optionen This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 31% 1,311 23,184 8 Translate
text/sdraw/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 13% 238 3,200 Translate
text/schart/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 36% 16 134 Translate
text/scalc/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 1 3 Translate
text/scalc/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 12% 168 1,631 Translate
text/scalc/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 24% 5,714 73,465 279 Translate
text/sbasic/shared/03 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 48 237 Translate
text/smath/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 15% 76 1,179 Translate
text/simpress/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 32% 703 8,746 Translate
text/simpress/guide This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 705 10,732 Translate
text/simpress/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 25% 179 1,093 Translate
text/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 30% 1,518 30,178 8 Translate
text/shared/help This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 78 187 Translate
text/swriter/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 221 2,124 3 Translate
text/smath This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 48 785 Translate
text/simpress This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 10% 179 1,647 Translate
text/shared This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 26% 185 2,551 Translate
text/scalc/00 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 18% 167 1,200 Translate
text/smath/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 7 41 Translate
text/sbasic/shared/02 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 29% 143 1,776 Translate
text/sdraw/04 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 34% 67 460 Translate
text/shared/autopi This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 638 8,770 Translate
text/shared/06 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 0% 3 10 Translate
text/shared/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 28% 3,916 53,791 10 Translate
text/schart This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 8% 88 1,012 Translate
text/schart/01 This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 20% 769 12,249 Translate
text/shared/explorer/database This component is linked to the LibreOffice Help – 6.3/auxiliary repository. MPL-2.0 29% 1,159 19,051 2 Translate
Committed changes 11 months ago
You can execute Python scripts choosing <menuitem>Tools - Macros - Run Macro</menuitem>. Editing scripts can be done with your preferred text editor. Python scripts are present in various locations detailed hereafter. You can refer to Programming examples for macros illustrating how to run the Python interactive console from %PRODUCTNAME.
Ju mund t'i ekzekutoni skriptet Python duke zgjedhur <menuitem>Vegla- Makrotë - Ekzekuto Makro</menuitem>. Përpunimi i skripteve mund të bëhet me editorin tuaj të preferuar të shkrimit. Skriptet Python janë të pranishëm në vendndodhje të ndryshme të detajuara në të ardhmen. Mund tu drejtoheni shembujve të Programimit për makrotë që ilustrojnë si të ekzekutosh console interaktiv Python nga %PRODUCTNAME.
11 months ago
Working with Python Scripts in %PRODUCTNAME
Duke punuar me skriptet Python në %PRODUCTNAME
11 months ago
This help section explains the most common Python script functions for %PRODUCTNAME. For more in-depth information please refer to the <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Design_Guide" name="wiki.documentfoundation.org PYTHON Guide">Designing & Developing Python Applications</link> on the Wiki.
Ky seksion ndihme shpjegon funksionet më të përdorura në skriptet Python për %PRODUCTNAME. Për informacion më të detajuar ju lutem drejtohuni në <link href="https://wiki.documentfoundation.org/Macros/Python_Design_Guide" name="wiki.documentfoundation.org PYTHON Guide">Dizajni dhe Zhvillimi i Aplikacioneve Python</link> në Wiki.
11 months ago
%PRODUCTNAME provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the $[officename] components with different programming languages by using the $[officename] Software Development Kit (SDK). For more information about the $[officename] API and the Software Development Kit, visit <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">https://api.libreoffice.org</link>
%PRODUCTNAME siguron një Ndërfaqe Programimi Aplikacioni (NDA) që lejon kontrollimin e komponentëve $[officename] me gjuhë programimi të ndryshme duke përdorur $[officename] Kutinë e Zhvillimit të Programit (KZhP). Për më shumë informacion për $[officename] NDA dhe Kutinë e Zhvillimit të Programit, vizitoni <link href="https://api.libreoffice.org/" name="api.libreoffice.org">https://api.libreoffice.org</link>
11 months ago
<variable id="pythonscriptshelp"><link href="text/sbasic/python/main0000.xhp" name="mainpython">%PRODUCTNAME Python Scripts Help</link></variable>
<variable id="pythonscriptshelp"><link href="text/sbasic/python/main0000.xhp" name="mainpython">%PRODUCTNAME Ndihma pë Skripte në Python</link></variable>
11 months ago
<bookmark_value>macros;Python scripts</bookmark_value> <bookmark_value>Python;macros</bookmark_value> <bookmark_value>scripts;Python</bookmark_value>
<bookmark_value>makrotë;skripte Python </bookmark_value> <bookmark_value>Python;makrotë</bookmark_value> <bookmark_value>skripte;Python</bookmark_value>
11 months ago
Python Scripts
Skripte Python
11 months ago
New contributor 11 months ago
None

New string to translate

LibreOffice Help – 6.3 / text/sbasic/pythonAlbanian

New string to translate 11 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 308 3,440 32,393
Translated 2% 7 141 1,433
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Dec. 22, 2019, 9:47 p.m.
Last author Bela Toci

Activity in last 30 days

Activity in last year